Menu

HIPEC - Aktualności i wydarzenia

Przerzuty raka jajnika do otrzewnej – jak skutecznie leczyć chirurgicznie?

Hipec - przerzuty raka jajnika do otrzewnej - ilustracja poglądowa

25.06.2022

W maju 2022 została opublikowana w prestiżowym czasopiśmie JAMA Surgery praca zespołu koreańskiego Lim M. i wsp. [1] dotycząca wyników leczenia raka jajnika po wykonaniu zabiegów cytoredukcyjnych. Ogólnie badanie nie wykazało skuteczności adjuwantowej chemioterapii dootrzewnowej w hipertermii (HIPEC) u chorych poddanych zabiegom operacyjnym, natomiast wykazało i potwierdziło skuteczność stosowania HIPEC po wykonaniu zabiegu operacyjnego u chorych, u których przed zabiegiem podano chemioterapię systemową (neoadjuwantową – NACT) [2]. Zwraca uwagę zwłaszcza wynik uzyskany na grupie 37% pacjentów (NACT+Surgery+HIPEC+ ACT) w porównaniu z grupą bliską połowie badanej populacji chorych (47%) u których nie wykonano chemioterapii neoadjuwantowej.

Dyskusja odnośnie skuteczności HIPEC w leczeniu raka jajnika toczy się od wielu lat, ale nabrała intensywności po opublikowaniu przez zespół badaczy holenderskich wyników badania OVHIPEC w roku 2018[3]. Badanie to było wielokrotnie krytykowane z powodu błędów metodologicznych i niekonsekwencji w doborze materiału klinicznego, między innymi z powodu małej liczebnie grupy 232 pacjentów[4]. Dla porównania w pracy Lim i wsp. badana grupa liczy 184 pacjentów[1].

Do najbardziej interesujących i najważniejszych informacji wynikających z obu prac jest długość przeżycia i długość okresu wolnego od wznowy. W przypadku oceny skuteczności dootrzewnowej chemioterapii perfuzyjnej w hipertermii najważniejszym czynnikiem wydaje się być okres wolny od wznowy nowotworu w otrzewnej. Tu z kolei ważne są takie czynniki jak całkowite makroskopowe wycięcie tkanki nowotworowej (wznowa po okresie wolnym od choroby jest wznową realną) lub wycięcie optymalne lub suboptymalne (progresja choroby w jamie otrzewnej nie powinna być opisywana jako wznowa a jako progresja choroby szczątkowej) oraz skuteczność chemioterapii neoadjuwantowej (lepsze wyniki leczenia po uzyskaniu całkowitej remisji).

W pracy van Diel i wsp. wykazano lepsze rokowanie u chorych, u których przerzuty do otrzewnej obejmowały mniejszy obszar otrzewnej. Podobnie wykazano w pracy Lim i wsp.: lepsze wyniki leczenia chorych po zabiegach cytoredukcyjnych z HIPEC obserwowano im mniejsze było zaawansowanie według PCI (Peritoneal Carcinomatosis Index). W obu badaniach wykazano wysoki odsetek zabiegów całkowitej cytoredukcji w grupie chorych z HIPEC, odpowiednio 69% i 81,5%.

Oceniając wyniki obu badań zwraca uwagę zgodność w ocenie lepszych wyników leczenia chorych z przerzutami do otrzewnej po zabiegach cytoredukcyjnych z HIPEC, u których zastosowano chemioterapię neoadjuwantową.

Jak wobec powyższych danych ocenić wiarygodność obu badań i odnieść je do praktyki klinicznej ? Oceniając skuteczność chemioterapii dootrzewnowej jako leczenia uzupełniającego radykalny zabieg chirurgiczny nie wolno zapominać o obiektywnej skuteczności danych leków na tkankę i komórki nowotworowe. Badania Lim i van Diel oparte były na zastosowaniu cisplatyny jako leku stosowanego w HIPEC, w dawce 75 mg/m2[1] i 100 mg/m2[3] w czasie 90 minut w obu badaniach. Dootrzewnowe zastosowanie cisplatyny jest oparte na wynikach badań wskazujących na uzyskanie wysokiego stężenia leku w porównaniu do podania dożylnego analogicznej dawki z jednoczesną minimalną ekspozycją systemową cytostatyku oraz większą penetrację w obręb tkanki nowotworowej[5].

Analizując wyniki badań, w tym badań randomizowanych, należy pamiętać, że najlepsze wyniki leczenia operacyjnego uzyskuje się wykonując, w ramach możliwości technicznych i merytorycznych, zabieg radykalny, polegający na całkowitym, makroskopowym wycięciu wszystkich zmian nowotworowych.


Opracowanie:
prof. nadzw dr hab. med. Tomasz Jastrzębski


Piśmiennictwo:

 1. JAMA Surg 2022;157:374-383;
 2. Ann Surg Oncol 2022;29:2617-2625;
 3. NEJM 2018;378:230-240;
 4. Cancer 2019;125:4594-4597;
 5. 2021 Springer Nature Switzerland AG. https://doi.org/10.1007/978-3-030-62640-2_22

Webinar „Prevention and Treatment of Peritoneal Metastases: Combining Complete Cytoreductive Surgery with HIPEC”

baner webinaru „Prevention and Treatment of Peritoneal Metastases: Combining Complete Cytoreductive Surgery with HIPEC”

18.10.2021

7 listopada 2021 w niedzielę o godzinie 20.00 czasu indyjskiego (16:30 czasu polskiego) odbędzie się webinar "Prevention and Treatment of Peritoneal Metastases: Combining Complete Cytoreductive Surgery with HIPEC". Będzie to niesamowita okazja by posłuchać profesora Paula Sugarbakera z USA, ojca chirurgii HIPEC. Zalecane jest dołączenie pół godziny wcześniej, aby uniknąć problemów z połączeniem. Szczegóły w informacji na FB.

Kurs „Perioperative Management in CRS and HIPEC of Peritoneal Malignancy”

Kurs „Perioperative Management in CRS and HIPEC of Peritoneal Malignancy”

27.08.2021

W dniach od 10 do 15 grudnia odbędą się 9. warsztaty interdyscyplinarne "Perioperative Management in CRS and HIPEC of Peritoneal Malignancy". Organizatorem warsztatów jest Charité - University Medicine Berlin..

Warsztaty odbywają się pod patronatem towarzystw medycznych: German Society for General and Visceral Surgery (DGAV), Berufsverband der Deutschen Chirurgen (BDC), Berufsverband Deutscher Anästhesisten (BDA), German Society of Anaesthesiology and Intensive Care Medicine (DGAI) oraz European Society for Surgical Oncology (ESSO)..

Termin rejestracji upływa 19 października. Więcej informacji można uzyskać kontaktując się z Sandrą Wegel sandra.wegel@charite.de , Tel. +49 30 450 622 266 oraz na stronie HIPEC - 9th Course Perioperative Management

Zaproszenie na webinarium „Zabiegi cytoredukcyjne i HIPEC w leczeniu chorych z nowotworami otrzewnej”

baner webinarium „Zabiegi cytoredukcyjne i HIPEC w leczeniu chorych z nowotworami otrzewnej”

01.04.2021

Szanowni Państwo,

Chirurgiczne leczenie nowotworów otrzewnej w połączeniu z HIPEC i leczeniem systemowym, w różnych konfiguracjach, pozwala częstokroć na uzyskanie bardzo dobrych wyników tak prowadzonej terapii, sięgających wieloletnich przeżyć.

Zapraszam Państwa na Webinarium poświęcone leczeniu chorych z pierwotnymi i wtórnymi (przerzuty) nowotworami otrzewnej. Prezentacje będą miały formę omówienia leczenia wybranych przypadków medycznych („case reports”), obejmujących śluzaka rzekomego otrzewnej, przerzuty do otrzewnej raka żołądka, raka jajnika, raka jelita grubego a także nowotworów wieku dziecięcego.

Mam, wspólnie z wszystkimi Wykładowcami, nadzieję, że przedstawione przykłady leczenia nowotworów otrzewnej przyczynią się do częstszego leczenia nowotworów otrzewnej na podstawie indywidualizacji terapii, co daje możliwość osiągnięcia 5-letnich przeżyć nawet na poziomie większym niż 50%.

Zapraszam serdecznie,
dr hab. n. med. Tomasz jastrzębski, prof. nadzw.

Webinarium odbędzie się 8 kwietnia 2021, godzina 18:00.
Rejestracja i więcej informacji

Webinarium: Zabiegi cytoredukcyjne i HIPEC w leczeniu chorych z nowotworami otrzewnej

baner webinarium „Zabiegi cytoredukcyjne i HIPEC w leczeniu chorych z nowotworami otrzewnej”

22.03.2021

Zapraszamy na webinarium poświęcone leczeniu chorych z pierwotnymi i wtórnymi (przerzuty) nowotworami otrzewnej. Prezentacje będą miały formę omówienia leczenia wybranych przypadków medycznych („case reports”), obejmujących śluzaka rzekomego otrzewnej, przerzuty do otrzewnej raka żołądka, raka jajnika, raka jelita grubego a także nowotworów wieku dziecięcego.

Chirurgiczne leczenie nowotworów otrzewnej w połączeniu z HIPEC i leczeniem systemowym, w różnych konfiguracjach, pozwala często na uzyskanie bardzo dobrych wyników leczenia, sięgających wieloletnich przeżyć.

Kierownik naukowy: dr hab. n. med. Tomasz jastrzębski, prof. nadzw.

Termin: 8 kwietnia 2021, godzina 18:00

Rejestracja i więcej informacji

W programie webinarium:

 • Zabiegi cytoredukcyjne i HIPEC w leczeniu pierwotnych i wtórnych nowotworów otrzewnej - wprowadzenie
  Prof. Tomasz Jastrzębski
 • Chirurgia cytoredukcyjna raka narządów j.brzusznej z ewentualnym zastosowaniem terapii HIPEC – uwarunkowania kliniczne (prezentacja przypadków)
  Prof. Piotr Richter, dr Radosław Pach
 • Gastrektomia totalna D2 w połączeniu z CRS i HIPEC w niskozróżnicowanym raku żołądka (cT4N3M1, Ki67-90%) po uprzedniej chemioterapii przedoperacyjnej
  Prof. Marek Bębenek
 • Wznowa raka żołądka współistniejąca z przerzutami do otrzewnej raka jasnokomórkowego nerki – zabieg CRS/HIPEC
  Prof. Tomasz Jastrzębski, dr Marian Brodecki
 • Niespodziewane rozpoznanie środoperacyjne podczas planowanego zabiegu HIPEC chorej z rakiem żołądka po gastrostomii
  Prof. Wojciech Zegarski, dr Bartosz Skonieczny
 • Ratunkowa CRS+HIPEC w zaawansowanym śluzaku rzekomym otrzewnej
  Dr med Tomasz Olesiński
 • Laparoskopowy HIPEC w guzie śluzowym wyrostka robaczkowego z częściową resekcją pęcherza moczowego
  Prof. Wojciech Zegarski, dr Bartosz Skonieczny
 • Chirurgia cytoredukcyjna oraz HIPEC w pierwotnym raku surowiczym otrzewnej o wysokiej złośliwości
  Prof. Marek Bębenek, dr Krzysztof Szewczyk
 • Zabiegi Cytoredukcyjne i HIPEC w Norwegii
  Dr Mariusz Gościński, The Norwegian Radium Hospital, Oslo, Norway
 • Wtórna cytoredukcja u chorej z zaawansowanym rakiem jajnika po chemioterapii neoadjuwantowej
  Prof. Mariusz Bidziński
 • Powtórny zabieg HIPEC u chorej z zaawansowanym rakiem jajnika
  prof. Mariusz Bidziński
 • CRS + HIPEC jako leczenie II linii w rozsiewie wewnątrzotrzewnowym surowiczego raka jajnika z mutacją BRCA1
  Prof. marek Bębenek, Dr Krzysztof Szewczyk
 • Skojarzone leczenie: chemioterapia systemowa/CRS/HIPEC w leczeniu chorej z przerzutami do otrzewnej raka jajnika BRCA1(+)
  Prof. Tomasz Jastrzębski, dr Marian Brodecki
 • Podsumowanie polskich wyników HIPEC u dzieci
  Dr Hanna Garnier, prof. Piotr Czauderna, prof. Tomasz Jastrzębski
 • Przypadek pierwszej na świecie procedury HIPEC w wieku niemowlęcym
  Dr Hanna Garnier, prof. Piotr Czauderna, prof. Tomasz Jastrzębski

NICE interventional procedures guidance - Cytoreduction surgery with hyperthermic intraoperative peritoneal chemotherapy for peritoneal carcinomatosis

03.03.2021

Evidence-based recommendations on cytoreduction surgery with hyperthermic intraoperative peritoneal chemotherapy for peritoneal carcinomatosis. This guidance replaces previous NICE interventional procedures guidance on cytoreduction surgery with hyperthermic intraoperative peritoneal chemotherapy for peritoneal carcinomatosis.

Nowość w języku polskim - podręcznik „Pierwotne i wtórne nowotwory otrzewnej. Diagnostyka. Leczenie.”

okładka podręcznika „Pierwotne i wtórne nowotwory otrzewnej. Diagnostyka. Leczenie.”

Leczenie nowotworów otrzewnej, zarówno pierwotnych jak i przerzutów, coraz częściej jest rozważane jako opcja leczenia. Liczne dowody pochodzące z badań randomizowanych i obserwacyjnych wskazują na możliwość skutecznego leczenia chorych, których wcześniej kwalifikowano jedynie do leczenia paliatywnego.

Leczenie opiera się na operacyjnym wycięciu tkanki nowotworowej i, często, na dodatkowym zastosowaniu dootrzewnowej chemioterapii perfuzyjnej w hipertermii (HIPEC). Postępowanie operacyjne jest trudne, żmudne i wymaga doświadczenia chirurga i całego zespołu biorącego udział w tej procedurze. Jednak wyniki leczenia uzasadniają podjęcie trudu operacji.

Zabiegi nie są proste, a kwalifikacja do nich musi odbywać się w oparciu o wiedzę, stan chorego i możliwości techniczne. Podręcznik, którego polskie tłumaczenie oddajemy do Państwa rąk, został napisany przez wyjątkowych znawców tematu, doświadczonych chirurgów, wykonujących zabiegi cytoredukcyjne w nowotworach otrzewnej w jednym z najlepszych ośrodków na świecie: Peritoneal Malignancy Institute w Basingstoke, UK.

Zdobyta przez Autorów wiedza i doświadczenie w leczeniu ponad 1000 chorych z pierwotnymi i wtórnymi nowotworami otrzewnej zaowocowała wypracowaniem standardów postępowania i techniką operacyjną godnych naśladowania. Poprawie wyników leczenia pacjentów z tymi schorzeniami służy ten podręcznik.

Do współpracy w tłumaczeniu zaprosiłem wybitnych polskich chirurgów, radiologów i patomorfologów wykonujących zabiegi cytoredukcyjne i badających tego typu nowotwory od wielu lat, posiadających nie tylko wiedzę, ale i swoje osobiste doświadczenia. Serdecznie dziękuję im za pomoc, której nie szczędzili, aby podręcznik mógł spełnić swoją rolę, ale jeszcze bardziej za codzienny trud i walkę z rożnego rodzaju przeciwnościami.

Leczenie zaawansowanych nowotworów otrzewnej jest trudne, wymaga cierpliwości i wiary w sukces. Wymaga wiedzy i współpracy. Ale wszystko jest możliwe, jeśli zamierzenia wspierają chęci, co udowodnili Autorzy niniejszego Podręcznika.

prof. Tomasz Jastrzębski

Książkę można kupić w Internetowej księgarni medycznej PZWL

Leczenie przerzutów do otrzewnej w raku odbytnicyLeczenie przerzutów do otrzewnej w raku odbytnicy. Przerzuty do otrzewnej w raku jelita grubego występują u około 10% chorych z nowo rozpoznanym nowotworem i u około 40% w przypadku wznowy miejscowej. Przerzuty raka odbytnicy do otrzewnej występują rzadziej niż w innych umiejscowieniach jelita grubego, ale stanową często problem terapeutyczny, zarówno ze względu na umiejscowienie jak i na bardziej agresywny charakter choroby.

W wykładzie, wygłoszonym na Konferencji: "Rak odbytnicy - czego jeszcze nie wiemy” przez prof. Tomasza Jastrzębskiego, poruszone zostały zagadnienia związane z tym problemem. Wykład został udostępniony dzięki firmie Termedia (termedia.pl).

Źródło: Materiały własne Hipec.pl

Pierwszy na świecie zabieg cytoredukcji wraz chemioterapią wewnątrzotrzewnową (HIPEC) z powodu przerzutów nowotworowych do otrzewnej u niemowlaka

Zespół lekarzy Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, który przeprowadził zabieg HIPEC u niemowlaka

W dniu 4 czerwca 2020 r. w Klinice Chirurgii i Urologii Dzieci i Młodzieży Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego miał miejsce pierwszy na świecie zabieg cytoredukcji oraz chemioterapii wewnątrzotrzewnowej u dziecka poniżej pierwszego roku życia.

Nowotwory otrzewnej, zwykle wiążące się z zaawansowanym stadium choroby w chwili rozpoznania oraz złym rokowaniem i częstymi nawrotami, są zwykle bardzo odporne na dożylne leczenie chemioterapeutyczne. Jest to spowodowane istnieniem fizjologicznej bariery otrzewna-krew, która ogranicza wchłanianie leków. Najskuteczniejszym leczeniem w przypadku tych nowotworów jest zastosowanie cytostatyków miejscowo, wykonując zabieg chemioterapii wewnątrzotrzewnowej (HIPEC).

Do tej pory zabieg ten wykonywany był na świecie u pacjentów powyżej 2-go roku życia, jednak po zastosowaniu odpowiednich modyfikacji w gdańskim ośrodku udało się przeprowadzić go u 7-miesięcznego dziecka z rozpoznaniem mięsaka tkanek miękkich. Według dostępnego piśmiennictwa medycznego był to pierwszy zabieg cytoredukcyjny z chemioterapią wewnątrzotrzewnową na świecie u niemowlęcia.

Zespół operacyjny, pod przewodnictwem profesora Piotra Czauderny z Kliniki Chirurgii i Urologii Dzieci i Młodzieży oraz profesora Tomasza Jastrzębskiego z Kliniki Chirurgii Onkologicznej przeprowadził zabieg w normotermii, modyfikując, ze względu na wiek dziecka, standardową procedurę HIPEC (Chemioterapia Wewnątrzotrzewnowa w Hipertermii).

Na zdjęciu zespół operacyjny w składzie: chirurdzy: prof. Piotr Czauderna, prof. Tomasz Jastrzębski, dr n.med. Maciej Murawski, lek. Hanna Garnier, anestezjolog dr Marta Bielewicz, instrumentariuszki: mgr piel. Anna Raczkowska, mgr piel. Małgorzata Kamińska, pielęgniarka anestezjologiczna: mgr piel. Janina Suszek.

Źródło: Gdański Uniwersytet Medyczny

Wspólne wytyczne Towarzystwa Chirurgów Polskich i Polskiego Towarzystwa Chirurgii Onkologicznej dla udzielania akredytacji Towarzystw dla ośrodków wykonujących zabiegi cytoredukcyjne oraz procedury HIPEC w leczeniu pierwotnych i wtórnych nowotworów otrzewnej

Chirurgiczne leczenie chorych z przerzutami do otrzewnej w skojarzeniu z dootrzewnową chemioterapią perfuzyjną w hipertermii (HIPEC) oraz terapiami systemowymi jest coraz powszechniej stosowane i przy właściwej kwalifikacji chorych pozwala uzyskać 5-letnieprzeżycia na poziomie 32 - 52 %. Niezbędnymi warunkami dobrych wyników takiego leczenia są: wysokie doświadczenie i infrastruktura ośrodka, doświadczenie zespołu operacyjnego oraz właściwa kwalifikacja do zabiegu.

W następstwie dyskusji związanej z potrzebą oceny jakości i wyników leczenia, na wniosek Sekcji Nowotworów Otrzewnej Polskiego Towarzystwa Chirurgii Onkologicznej opracowano warunki akredytacji i powołano Komisję Akredytacyjną dla ośrodków wykonujących zabiegi cytoredukcyjne i HIPEC w leczeniu pierwotnych i wtórnych nowotworów otrzewnej.
Wytyczne

Źródło: Towarzystwo Chirurgów Polskich

Konferencja z okazji inauguracji działalności Centrum Leczenia Nowotworów Otrzewnej CELNO w UCK w Gdańsku

Uniwersyteckie Centrum Kliniczne w Gdańsku

W dniu 25.10.2019 w Centrum Medycyny Nieinwazyjnej odbyła się Konferencja Naukowo-Szkoleniowa dotycząca leczenia chorych z pierwotnymi i wtórnymi nowotworami otrzewnej.

Konferencja została zorganizowana przez Sekcję Nowotworów Otrzewnej Polskiego Towarzystwa Chirurgii Onkologicznej z okazji inauguracji działalności Centrum Leczenia Nowotworów Otrzewnej Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego. Konferencja była także okazją do spotkania członków Oddziału Gdańskiego Towarzystwa Chirurgów Polskich, Oddziału Pomorskiego Towarzystwa Ginekologów i Położników oraz Oddziału Pomorskiego Polskiego Towarzystwa Medycyny Rodzinnej.

Jego Magnificencja Rektor Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego prof. Marcin Gruchała Konferencję rozpoczęło wystąpienie JM Rektora GUMed, prof. Marcina Gruchały, który podkreślił naukowe wartości utworzenia takiej jednostki. Z kolei Dyrektor Medyczny UCK, prof. Tomasz Stefaniak przedstawił ogólne zasady działania Unitów w strukturze Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego.

Fot. Jego Magnificencja Rektor Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego prof. Marcin Gruchała.

W części poświęconej diagnostyce i leczeniu nowotworów otrzewnej czynny udział w Konferencji wzięli wybitni lekarze, specjaliści w dziedzinach diagnostyki i leczenia nowotworów, w tym prof. Krzysztof Zieniewicz (Warszawa), prof. Marek Bębenek (Wrocław), prof. Piotr Richter (Kraków), prof. Wojciech Zegarski (Bydgoszcz), prof. Michał Studniarek (Gdańsk), dr Tomasz Olesiński (Warszawa), dr hab. Dariusz Wydra (Gdańsk), prof. Tomasz Jastrzębski (Gdańsk). Wśród zaproszonych gości byli obecni także m.in. prof. Arkadiusz Jeziorski (Krajowy Konsultant ds. Chirurgii Onkologicznej) oraz prof. Stanisław Głuszek (Świętokrzyskie Centrum Onkologii).

W dniu następnym, 26.10.2019 w Gdańsku odbyło się spotkanie robocze Sekcji Nowotworów Otrzewnej PTChO, na którym wypracowano projekty wspólnych badań naukowych oraz omawiano techniczne aspekty zabiegów chirurgicznych w za kresie leczenia nowotworów otrzewnej. Ustalono powołanie Polskiej Grupy Badania i Leczenia Nowotworów Otrzewnej, która będzie reprezentować wszystkie ośrodki we współpracy międzynarodowej oraz będzie występować w działaniach mających uzyskanie grantów naukowo-badawczych dla wszystkich zainteresowanych ośrodków.

Powołanie Grupy Polskiej ośrodków chirurgicznych leczących chorych z nowotworami otrzewnej

Spotkanie dotyczące powołania Grupy Polskiej HIPEC

W dniu 26 października 2019 r w Gdańsku odbyło się spotkanie robocze przedstawicieli ośrodków chirurgicznych, w których wykonywane są zabiegi cytoredukcyjne w połączeniu z dootrzewnową chemioterapią perfuzyjna w hipertermii (HIPEC).

W spotkaniu uczestniczyli prof. Marek Bębenek, prof. Tomasz Jastrzębski, prof. Arkadiusz Jeziorski, dr Tomasz Olesiński, dr Tomasz Polec, prof. Piotr Richter, dr Krzysztof Szewczyk, prof. Wojciech Zegarski, prof. Krzysztof Zieniewicz.

W trakcie spotkania omówiono zagadnienia dotyczące prowadzenia wspólnych, wieloośrodkowych badań, aspektów technicznych zabiegów chirurgicznych, zagadnienia kształcenia praktycznego chirurgów, rejestru zabiegów CRS/HIPEC, opracowania zaleceń dotyczących przygotowania chorych do zabiegów i analizy jakości zabiegów cytoredukcyjnych.

Ustalono, że wspólna decyzja o potrzebie ujednolicenia działań w zakresie leczenia chorych z nowotworami otrzewnej pozwala na utworzenie Grupy Polskiej, w rakach której wszystkie współpracujące ośrodki będą występować na arenie międzynarodowej oraz strukturach organizacji międzynarodowych. Ustalono także terminy i miejsca następnych spotkań, szkoleń praktycznych oraz konferencji.

Co nowego w chirurgii cytoredukcyjnej i HIPEC w nowotworach otrzewnej w ciągu ostatnich 12 miesięcy?

Materiał wideo z ESMO 21st World Congress on Gastrointestinal Cancer 2019, Barcelona, Spain
"What is New on Debulking and HIPEC in Peritoneal Carcinomatosis in the Last 12 Months?"
Marcello Deraco, M.D., Director Peritoneal Surface Malignancies Unit, Instituto Nazionale di Tumori
Link do filmu

Powstała Sekcja Nowotworów Otrzewnej przy Polskim Towarzystwie Chirurgii Onkologicznej

dr hab. med. Tomasz Jastrzębski, prof. nadzw. GUMed

W dniu 1 lutego 2019 r. z inicjatywy i na wniosek dr hab. med. Tomasz Jastrzębskiego, prof. nadzw. z Kliniki Chirurgii Onkologicznej GUMed została powołana Sekcja Nowotworów Otrzewnej przy Polskim Towarzystwie Chirurgii Onkologicznej (PTChO). Prof. T. Jastrzębski został jednogłośnie wybrany Przewodniczącym Sekcji.

Sekcja Nowotworów Otrzewnej będzie m.in. inicjowała prace dotyczące diagnostyki oraz leczenia pierwotnych i wtórnych nowotworów otrzewnej, zrzeszając nie tylko chirurgów ogólnych i onkologicznych ale także specjalistów innych dyscyplin medycznych, jak ginekolodzy, onkolodzy, patomorfolodzy, genetycy, biotechnolodzy i inni.

W ramach prac Sekcji powstanie Krajowy Rejestr zabiegów cytoredukcyjnych (CRS) i HIPEC (Dootrzewnowa Chemioterapia Perfuzyjna w Hipertermii), który pozwoli na analizę merytoryczną wyników leczenia oraz będzie bazą do projektowania i prowadzenia wieloośrodkowych badań klinicznych. Celem Sekcji jest także współpraca międzynarodowa w zakresie diagnostyki i leczenia pierwotnych i przerzutowych nowotworów otrzewnej.

Sekcja, w ramach działalności PTChO, organizować będzie konferencje naukowe oraz szkolenia praktyczne dla chirurgów i ginekologów w zakresie zabiegów cytoredukcyjnych, w powstałych z inicjatywy Sekcji, ośrodkach referencyjnych.

Większe możliwości leczenia nowotworów otrzewnej w Polsce!

12 października 2018 roku Minister Zdrowia pozytywnie rozpatrzył ustalenie taryfy świadczeń dla świadczenia gwarantowanego z zakresu leczenia szpitalnego dla procedury dootrzewnowej chemioterapii perfuzyjnej w hipertermii (HIPEC) w połączeniu z zabiegiem cytoredukcyjnym, dla wszystkich zgłoszonych do AOTMiT wskazań (śluzak rzekomy otrzewnej, międzybłoniak otrzewnej, przerzuty do otrzewnej raka jelita grubego, żołądka, jajnika).

Tym samym, po wdrożeniu tej procedury przez NFZ będzie możliwe wykonywanie wysokospecjalistycznych zabiegów leczenia pierwotnych i przerzutowych nowotworów otrzewnej na poziomie refundacji zapewniającej pokrycie wszystkich kosztów leczenia, co dotychczas nie było możliwe i znacząco ograniczało dostępność chorych do tego sposobu leczenia w Polsce.

Na podstawie art. 31lb ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2018 r., poz. 1510 z późn. zm.) w Biuletynie Informacji Publicznej Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji został opublikowany raport w sprawie ustalenia taryfy świadczeń:

Świadczenie gwarantowane z zakresu leczenia szpitalnego scharakteryzowane kodem ICD-9: 54.971 Chemioterapia dootrzewnowa w hipertermii (HIPEC)

Przychylając się do głosu ekspertów oraz świadczeniodawców, proponuje się wydzielenie nowego produktu rozliczeniowego, obejmującego operację cytoredukcyjną wraz z zabiegiem HIPEC oraz hospitalizację. Obecnie sam HIPEC jest rozliczany i finansowany poprzez produkt: 5.53.01.0001435 Wyrób medyczny nie zawarty w kosztach świadczenia (na fakturę, zestawy do dootrzewnowej chemioterapii perfuzyjnej w hipertermii (HIPEC), dosumowywany do wybranych JGP.

Proponowana zmiana ułatwi świadczeniodawcom sprawozdawanie i rozliczanie świadczeń, płatnikowi natomiast umożliwi lepsze monitorowanie i kontrolę realizacji tych procedur. Dodatkowo, taryfa oszacowana na podstawie pełnej próby rzeczywistych danych przekazanych przez ośrodki realizujące tego typu zabiegi pozwoli na urealnienie kosztów realizacji całości świadczenia, przyczyniając się do szerszego stosowania tej metody leczenia.

"11th International Workshop on Peritoneal Surface Malignancy" w Paryżu

procedura hipec w toku

W dniach 9-11 września odbywa się w Paryżu konferencja poświęcona leczeniu chorych z przerzutami do otrzewnej. W konferencji uczestniczy ponad 800 lekarzy z całego świata.

Konferencja zorganizowana jest przez zespół prof. Oliviera Glehena (Lyon), zaś do wykładowców należą tak wielcy chirurdzy jak Paul Sugerbaker i Jesus Esquevel (USA), Beate Rau i Pampiliu Piso (Niemcy), Santiago Gonzalez-Moreno (Hiszpania) i wielu innych.

Omawiane są zagadnienia leczenia przerzutów do otrzewnej raka jelita grubego, raka żołądka, raka jajnika, pierwotnych nowotworów otrzewnej takich jak mesothelioma i śluzak otrzewnej. Analizowane są wyniki leczenia chirurgicznego w połączeniu z dootrzewnową chemioterapią perfuzyjną w hipertermii (HIPEC) oraz leczenia chemioterapią podawaną do otrzewnej sposobem PIPAC.

W konferencji uczestniczą chirurdzy z Polski, z ośrodków: gdańskiego, wrocławskiego, lubelskiego i bydgoskiego, którzy przedstawiają wyniki badań własnych, a także wspólnych wyników ogólnopolskich.

Konferencja jest okazją nie tylko do wymiany doświadczeń pomiędzy ośrodkami z całego świata, ale także omówienia i zaplanowania przyszłych, wspólnych badań.

W AOTMiT trwają prace nad realną wyceną zabiegów cytoredukcyjnych i HIPEC w leczeniu chorych z pierwotnymi i wtórnymi nowotworami otrzewnej

Dr hab. med., prof. nadzw. Tomasz Jastrzębski z Katedry i Kliniki Chirurgii Onkologicznej Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego został powołany przez Agencję Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji (AOTMiT) do grona ekspertów mających za zadanie opracowanie procedur JGP* w zakresie dootrzewnowej chemioterapii perfuzyjnej w hipertermii (HIPEC) w leczeniu pierwotnych i wtórnych nowotworów otrzewnej.

Planowany termin zakończenia opracowywania procedur to lipiec b.r. Prace nad realną wyceną zabiegów cytoredukcyjnych i HIPEC zostały zapoczątkowane 6 lat temu przez prof. T. Jastrzębskiego. Ich zakończenie pozwili na właczenie tego typu zabiegów do arsenału możliwości skutecznego leczenia chorych z takimi nowotworami jak śluzak otrzewnej i międzybłoniak otrzewnej, ale także przerzutów do otrzewnej takich nowotworów jak rak jelita grubego, rak jajnika i rak żołądka.

Zabiegi cytoredukcyjne w połaczeniu z dootrzewnową chemioterapią perfuzyjną w podwyższonej temperaturze (hipertermia) pozwalają u części chorych na uzyskanie 5-letnich przeżyć na poziomie nawet 50%. Zabiegi są trudne technicznie, czasochłonne (średni czas zabiegów wynosi 6-8 godzin) a przez to kosztowne. Refundacja procedury na poziomie realnych kosztów umożliwi leczenie większej ilości chorych z przerzutami do otrzewnej w wielu ośrodkach w Polsce.

Nowy, bardziej efektywny sposób leczenia chorych z rakiem jajnika z wykorzystaniem procedury HIPEC potwierdzony wiarygodnym badaniem 3 fazy

procedura hipec w toku

Badanie wieloośrodkowe, randomizowane III fazy przeprowadzone przez zespół lekarzy holenderskich i duńskich na grupie 245 chorych z nowo zdiagnozowanym rakiem jajnika w III stopniu zaawansowania klinicznego i przynajmniej stabilizacją po otrzymaniu 3 cykli neoadiuwantowej chemioterapii karboplatyną (AUC 5 - 6 mg na ml/min) z paklitakselem (175 mg/m2) poddano zabiegowi cytoredukcyjnemu połączonemu lub nie z chemioterapią dootrzewnową cisplatyną (100 mg/m2) w hipertermii.

Randomizację przeprowadzano w trakcie zabiegu operacyjnego w zależności od możliwości przeprowadzenia całkowitej lub optymalnej cytoredukcji (pozostawienie zmian o średnicy ≤10 mm). Po zabiegu pacjentkom podawano 3 kolejne cykle karboplatyny z paklitakselem. Pierwszoplanowym punktem końcowym był czas przeżycia wolnego od nawrotu, a czas przeżycia całkowitego i profil bezpieczeństwa były drugoplanowymi punktami końcowymi badania.

W analizie populacji ITT (intention-to treat) stwierdzono nawrót choroby lub zgon u 110 ze 123 (89%) chorych poddanych cytoredukcyjnej chirurgii bez HIPEC oraz 99 ze 122 (81%) chorych poddanych chirurgii cytoredukcyjnej z HIPEC (HR=0,66; 95% CI; 0,50 – 0,87; p=0,003).

Mediana czasu przeżycia wolnego od nawrotu wyniosła 10,7 miesiąca w grupie chirurgii bez HIPEC w porównaniu do 14,2 miesiąca w grupie z HIPEC. W trakcie obserwacji o medianie 4,7 roku, 76 (62%) chorych w grupie bez HIPEC oraz 61 (50%) chorych w grupie HIPEC zmarło (HR=0,67; 95% CI; 0,48 – 0,94; p=0,02). Mediana czasu przeżycia całkowitego wynosiła 33,9 (chirurgia) oraz 45,7 miesiąca (chirurgia z HIPEC). Stwierdzono podobną częstość występowania działań niepożądanych w stopniu 3 lub 4 w obu grupach (25% - chirurgia oraz 27% - chirurgia z HIPEC, p=0,76).

U chorych na raka jajnika w III stopniu zaawansowania poddanych chemioterapii neoadiuwantowej, HIPEC połączony z operacją cytoredukcyjną wpływa na wydłużenie czasu przeżycia wolnego od nawrotu i czasu przeżycia całkowitego, bez zwiększenia częstości działań niepożądanych.

Źródło:
Van Diel W. i wsp.: Hyperthermic Intraperitoneal Chemotherapy in Ovarian Cancer. N Engl J Med 2018; 378:230-240

Pierwsza polska monografia „Terapia CRS + HIPEC”

okładka monografii Terapia CRS + HIPEC

Właśnie ukazała się pierwsza polska monografia poświęcona chirurgii cytoredukcyjnej w połączeniu z dootrzewnową chemioterapią perfuzyjna w hipertermii - „Terapia CRS + HIPEC”. Książka wydana została jako 9. tom serii Biblioteka Chirurga Onkologa. Publikacja opisuje najnowsze możliwości leczenia chorych z przerzutami nowotworu do otrzewnej.

Rokowanie u chorych na nowotwór, u których stwierdza się przerzuty do otrzewnej, jest złe. Do niedawna uważano, że w tym stopniu zaawansowania chorzy kwalifikują się wyłącznie do leczenia paliatywnego. Poznawanie otrzewnej, jej szczegółowej budowy i funkcji fizjologicznej w latach 80. XX wieku, głównie za sprawą Sugarbakera i Reymonda, sprawiło, że świat medyczny miał coraz więcej informacji na temat znaczenia otrzewnej w chorobach jamy brzusznej, także chorobach nowotworowych.

O tym jest mowa w kolejnym, 9. tomie serii Biblioteka Chirurga Onkologa. Profesorowie Tomasz Jastrzębski i Wojciech Polkowski, pionierzy techniki CRS + HIPEC w Polsce, wraz z zespołem współautorów, wysokiej klasy specjalistów, opisują najnowsze możliwości leczenia chorych z przerzutami nowotworu do otrzewnej.

Zapraszam Państwa do zapoznania się z tą książką, zwłaszcza w dobie rozwoju medycyny personalizowanej, w której metody leczenia są dedykowane każdemu pacjentowi choremu na nowotwór — nawet temu, dla którego jeszcze niedawno medycyna nie miała żadnych propozycji leczenia.

prof. dr hab. n med. Arkadiusz Jeziorski

Książkę można kupić w Internetowej księgarni medycznej Medbook.com.pl

IV Międzynarodowa Konferencja „Advances in Surgical Oncology”, Lublin, Polska.

W dniach 23-24 listopada 2017 r. odbyła się w Lublinie IV Międzynarodowa Konferencja „Advances in Surgical Oncology”. Tym razem przedmiotem obrad naukowych była chirurgia cytoredukcyjna (ang. cytoreductive surgery; CRS) i chemioterapia dootrzewnowa w hipertermii (ang. hyperthermic intraperitoneal chemotherapy; HIPEC), tj. metoda stosowana w leczeniu chorych na nowotwory powierzchni otrzewnej.

Przewodniczącym Komitetu Naukowego był prof. Wojciech Polkowski, a Komitetu Organizacyjnego – dr Jerzy Mielko oraz pracownicy Katedry Onkologii i Kliniki Chirurgii Onkologicznej Uniwersytetu Medycznego w Lublinie. Patronat Honorowy nad konferencja objął JM Rektor Uniwersytetu Medycznego w Lublinie, Dyrektor Szpitala Klinicznego nr 1 w Lublinie oraz Prezydent miasta Lublina a także Klaster Lubelska Medycyna. Patronat naukowy nad konferencją objęły Polskie (PTChO) oraz Europejskie (ESSO) Towarzystwa Chirurgii Onkologicznej.

Do Lublina przybyli goście zagraniczni z renomowanych ośrodków zagranicznych w osobach:

 • Olivier Glehen (Lyon, Francja)
 • Santiago Gonzalez-Moreno (Madrid, Hiszpania), Prezydent ESSO
 • Daniele Marrelli (Siena, Włochy)
 • G. Johan A. Offerhaus (Utrecht, Holandia)
 • Hubert Leebman (Regensburg, Niemcy)
 • Beate Rau (Berlin, Niemcy)
 • Roman Yarema (Lwów, Ukraina)

Tematy obrad dotyczyły następujących zagadnień:

 • Diagnostic tools for evaluation of peritoneal metastases
 • Cytological and molecular evaluation of peritoneal fluid
 • Evidence behind cytoreductive surgery and hyperthermiac intraperitoneal chemotherapy for peritoneal surface malignancies
 • What molecular sub-types of gastric cancer have potential for peritoneal dissemination?
 • Comprehensive treatment of peritoneal metastases from gastric carcinoma
 • Prophylactic/proactive intraperitoneal treatment of gastric carcinoma
 • Ovarian metastases from gastro-intestinal carcinomas: Krukenberg tumours
 • Innovations and future of intraperitoneal treatment.

prof D. Marelli (Włochy) prof. D. Marelli (Włochy)
prof Johan A. Offerhaus (Holandia) prof. Johan A. Offerhaus (Holandia)
prof W.Polkowski, prof. B. Rau (Niemcy) prof. W.Polkowski, prof. B. Rau (Niemcy)
prof. S.Gonzalez-Moreno, prof. O. Glehen, prof. A. Szczepanik prof. S.Gonzalez-Moreno, prof. O. Glehen, prof. A. Szczepanik
prof Wojciech Polkowski prof. Wojciech Polkowski

10th International Congress on Peritoneal Surface Malignancy, Washington, USA

W dniach 17-19.11.2016 w Waszyngtonie, USA, odbyła się 10-ta konferencja nauko-szkoleniowa, poświęcona zagadnieniom leczenia nowotworowych chorób otrzewnej. Konferencja zorganizowana była pod przewodnictwem prekursora leczenia przerzutów do otrzewnej metodą HIPEC, prof. Paula Sugerbakera.

W konferencji uczestniczyło prawie 700 chirurgów, onkologów, radiologów i lekarzy innych specjalności z 54 krajów. W sesjach głównych odbyło się 61 wykładów, zorganizowano 20 paneli tematycznych do zajęć w grupach zainteresowań, przedstawiono 275 prac w formie plakatów, opublikowanych w czasopiśmie Journal of Peritoneum.

W konferencji uczestniczyli przedstawiciele ośrodków polskich: prof. Tomasz Jastrzębski (Gdańsk), prof. Wojciech Polkowski (Lublin), dr med. Maciej Nowacki (Bydgoszcz), dr med. Karol Połom (Poznań), którzy przedstawili prace:

 1. Mielko J., Cisel B., Skorzewska M., Sitarz R., Rawicz-Pruszyński K., Jastrzębski T., Richter P., Olesiński T., Polkowski W.: "Cytoreductive surgery and hyperthermic intraperitoneal chemotherapy for advanced gastric cancer in Poland: Initial experience";
 2. Jastrzębski T., Heidecke H., Drucis K.,. Polec T.: "Assessment of sensitivity of tumor to cytotoxic drugs as an aid in the selection of an anticancer drug used in HIPEC procedurę";
 3. Nowacki M., Wiśniewski M., Pietkun K., Roszek K., Czarnecka J., Zegarski M., Zegarski W.: "The innovative triple suport designed drug delivery nanosystems for cytoreductive surgery and hyperthermic intraperitoneal chemotherapy"
prof. Tomasz Jastrzębski i prof. Wojciech Polkowski prof. Tomasz Jastrzębski i prof. Wojciech Polkowski
prof. Paul Sugarbaker (MedStar Washington Hospital Center, USA) prof. Paul Sugarbaker (MedStar Washington Hospital Center, USA)
dr med. Maciej Nowacki, prof. Paul Sugarbaker, prof. Tomasz Jastrzębski dr med. Maciej Nowacki, prof. Paul Sugarbaker, prof. Tomasz Jastrzębski

W trakcie Konferencji odbyto szereg rozmów dotyczących wspólnych inicjatyw i współpracy, czego jednym przykładem jest Konferencja CRS+HIPEC, która będzie organizowana w Lublinie w listopadzie 2017 roku. Udział w niej zapowiedzieli już m.in. prof. Santiago Gonzalez-Moreno (Prezydent ESSO), prof. Beate Rau i prof. Pampiliu Piso (Szpital Charite, Berlin), prof. Jesus Esquivel (USA). Konferencja odbywać się będzie pod auspicjami ESSO (European Society of Surgical Oncology) oraz PSOGI (Peritoneal Surface Oncology Group Internatioinal).

Podręcznik do chirurgii cytoredukcyjnej i procedury HIPEC

W styczniu 2017 ukaże się nowe, zaktualizowane wydanie podręcznika do chirurgii cytoredukcyjnej i procedury HIPEC w leczeniu nowotworów otrzewnej. Już teraz można zamawiać podręcznik w formie przedpłaty.

Cytoreductive Surgery and Perioperative Chemotherapy for Peritoneal Surface Malignancy - book cover 2nd Edition: Cytoreductive Surgery and Perioperative Chemotherapy for Peritoneal Surface Malignancy
Cytoreductive Surgery and Perioperative Chemotherapy for Peritoneal Surface Malignancy - order form 2nd Edition: Cytoreductive Surgery and Perioperative Chemotherapy for Peritoneal Surface Malignancy - order form

Kursy on-line w zakresie HIPEC

Organizator: Gustave Roussy Institute.
Rejestracja: http://formation.gustaveroussy.fr/shop/tuesday-hipec

1st Latin American PSOGI-Supported Meeting HIPEC

1st Latin American PSOGI-Supported Meeting HIPEC
31.03 - 01.04.2017
Salvador-Bahia-Brazil
Kontakt i informacje: http://hipecbahia.com.br

Wytyczne Konsultanta Krajowego w dziedzinie Chirurgii Onkologicznej dotyczące HIPEC

Na stronie Konsultanta Krajowego w dziedzinie Chirurgii Onkologicznej opublikowane są wytyczne dotyczące leczenia przerzutów do otrzewnej w raku jelita grubego.

Perioperative Management in CRS and HIPEC of Peritoneal Malignancy

Data: 25 - 30 listopad 2016
Rejestracja do: 10 październik 2016
Miejsce: Department of Anesthesiology and Critical Care Medicine Campus Charité Mitte | 10117 Berlin
Kontakt: na końcu tekstu.


Dear Colleagues,
We are delighted to announce that 4th Course of “Perioperative Management in CRS and HIPEC of Peritoneal Malignancy” will be hosted in Campus Charité Mitte from 25th - 30th November 2016.

Workshop Goals
The combination of cytoreductive surgery (CRS) and hyperthermic intraperitoneal chemotherapy (HIPEC) as a treatment for peritoneal metastases is becoming ever more significant for both palliative and curative cancer treatment. In order to bring the greatest possible benefit to the patient, both careful preoperative selection and also standardized perioperative management are crucial.

Module 1: Perioperative Management during CRS & HIPEC in Peritoneal Surface Malignancy (PSM) (25th - 26th November)
This two day workshop will include expert talks, videos, interactive case discussions both for surgical and on postoperative intensive care unit belongings. Participants will experience the most significant problems in the operating room or intensive care unit. The key element of this training is a post-scenario debriefing where the participants can discuss treatment strategies, difficulties, standards, and questions. After this module they are able to prepare a SOP, which fits their clinical situation. Participant are encouraged to write their skeletal own SOP and discuss contents in module 2.

Module 2: Live Demonstration of Patients Treatment (28th - 30th November)
During three days participants will join the clinical pathway at the Charité Department of Special Surgical Oncology. Multi-disciplinary board discussion, intraoperative live procedures for surgical and anaesthesiological belongings. Postoperative ICU and ward rounds and discussion along the SOP Guidelines of the department. (limited number of participants). Further information (program, list of speakers, contact for registration) you will find in the attached pdf-files.

We look forward to welcoming you to Berlin in November.
Chair: Beate Rau, Charité Campus Mitte, Berlin
Co-Chair: Sascha Treskatsch, Charité Campus Mitte, Berlin

Sandra Wegel
Secretary/Study Assistent

Tel: +49 (0) 30 450 – 522 214
Fax: +49 (0) 30 450 – 522 944
sandra.wegel@charite.de
Charitéplatz 1 | 10117 Berlin

Charité – Universitätsmedizin Berlin, Chirurgische Klinik
Campus Charité Mitte | Campus Virchow-Klinikum
Direktor: Univ.-Prof. Dr. med. J. Pratschke

Pierwszy w Polsce zabieg w zakresie chirurgii cytoredukcyjnej i dootrzewnowej chemioterapii perfuzyjnej w hipertermii (HIPEC) u dziecka

W dniu 17.08.2016 w Klinice Chirurgii i Urologii Dzieci i Młodzieży Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, kierowanego przez prof. dr hab. med. Piotra Czauderny, wykonano pierwszy w Polsce zabieg w zakresie chirurgii cytoredukcyjnej i dootrzewnowej chemioterapii perfuzyjnej w hipertermii (HIPEC) u dziecka. Zabieg wykonano z powodu wznowy desmoplastic small round cell tumors, po kilku zabiegach operacyjnych i radioterapii całej jamy brzusznej.

W zabiegu przeprowadzonym przez prof. Piotra Czaudernę uczestniczyła także prof. Andrea Hayes-Jordan z Department of Pediatric Surgery at The University of Texas, Medical School at Houston, Surgical Oncology and Pediatrics at The University of Texas M. D. Anderson Cancer Center, mająca największe na świecie doświadczenie w leczeniu tego typu nowotworów metodą HIPEC, a także prof. Tomasz Jastrzębski z Kliniki Chirurgii Onkologicznej Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, prekursor metody HIPEC w Polsce, jeden z najbardziej doświadczonych chirurgów w leczeniu metodą HIPEC dorosłych w Polsce.

Zabieg trwał około 8 godzin i wszystkie elementy techniczne i chirurgiczne zabiegu zostały przeprowadzone planowo, z uzyskaniem całkowitej cytoredukcji na poziomie CC-0. Tym samym do grona ośrodków leczących przerzuty do otrzewnej dołaczył następny, jedyny w Polsce leczący dzieci z tym stopniem zaawansowania choroby.

69. coroczne sympozjum Society of Surgical Oncology

W dniach 2-5.03.2016 w Bostonie, USA, odbędzie się coroczne sympozjum SSO. Rejestracja i informacje na stronie: SSO Annual Cancer Symposium

10 Międzynarodowy Kongres Nowotworów Otrzewnej, USA, 2016

10th International Congress on Peritoneal Surface Malignancies, 17-19 listopad 2016, Washington, USA. Informacje: www.psogi2016.com Rejestracja dostępna od jesieni b.r.

Kurs Chirurgii Cytoredukcyjnej i HIPEC, Hamburg, 2016

ESSO Advanced Course on the Management of Hyperthermic Intraperitoneal Chemotherapy (HIPEC) after Cytoreductive Surgery (CRS), Hamburg, 10-12 marzec 2016. Informacje: European Society of Surgical Oncology

Pozytywne stanowisko Rady Przejrzystości w sprawie finansowania HIPEC

Dnia 24 listopada 2014 odbyło się 41. posiedzenie Rady Przejrzystości, podczas którego zostały przygotowane stanowiska i opinie między innymi w sprawie uznania za zasadne finansowanie ze środków publicznych świadczenia „chemioterapia perfuzyjna dootrzewnowa w hipertermii", pod warunkiem jego realizacji wyłącznie w szczególnych przypadkach klinicznych, w ośrodkach wysokospecjalistycznych. Prezes Agencji przychyla się do stanowiska Rady Przejrzystości.

Międzynarodowy Rejestr Międzybłoniaka Otrzewnej

Pod patronatem PSOGI powstał międzynarodowy rejestr zachorowań na międzybłoniaka otrzewnej ( mesothelioma peritonei). Rejestr ma na celu gromadzenie danych o tym rzadkim nowotworze w celu poszerzania wiedzy i wypracowywania najlepszych metod jego leczenia. Informacje o Rejestrze na stronie: http://test.dinamoweb.net/p_mesothelioma

9. Międzynarodowy Kongres Nowotworów Otrzewnej

W dniach 9-11 październik 2014 odbył się w Amsterdamie 9. Międzynarodowy Kongres Nowotworów Otrzewnej (www.cpm2014.com). W Kongresie brało udział ponad 500 uczestników ze wszystkich głównych ośrodków na świecie zajmujących się leczeniem zmian nowotworowych otrzewnej. Sesje, trwające 3 dni, podzielone były na działy odpowiadające problematyce danego typu nowotworu.

Prezentacje i dyskusja dotyczyły śluzaka otrzewnej, międzybłoniaka, przerzutów do otrzewnej raka jelita grubego, raka jajnika, raka żołądka. Jednym z wniosków przedstawianych prezentacji było profilaktyczne podejście do leczenia przerzutów do otrzewnej, wymagające dalszej dyskusji i prowadzenia badań. Jasno postawiono sprawę przerzutów raka jelita grubego do jajników, jako nie stan predysponujący do rozsiewu wewnątrzotrzewnowego, ale jako już istniejące przerzuty do otrzewnej.

Na zakończenie Kongresu przedstawiono międzynarodowe wytyczne dotyczące chirurgii cytoredukcyjnej HIPEC: International Recommendations fo Cytoreductive Surgery and HIPEC - Amsterdam 2014 (PSOGI - Peritoneal Surface Oncology Group Internationa):

 • CRS and HIPEC should be avoided in patients who are unlikely to undergo a complete or near-completeresection, or, due to co-morbidities are unlikely to achive a full recovery
 • RS and HIPEC should not be offered at institutions where there is insufficient knowledge or insufficient skill to
  a) achive a complete cytoreduction and
  b) manage the safe administration of perioperative chemotherapy
 • CRS and HIPEC should be offered in experienced centres where the morbidity and mortality is acceptable and the benefit gained by patients far outweighs the risk
 • Developing centers should seek support from established teams to assist their development whilst gaining experience in these techniques
 • Cytoreductive Surgery (CRS) defined as removal of macroscopic abdominal and peritoneal disease, combined with hyperthermic perioperative chemotherapy (HIPEC) is the trratment indicated for pseudomyxoma peritonei and appendiceal neoplasia with peritoneal metastases
 • CRS and HIPEC should now be considered as a standard of care for selected patients with mesothelioma and moderate to small volume peritoneal metastases secondary to colorectal cancer
 • Patients who have ovarian or advanced peritoneal metastases from gastric cancermay profit from this strategy but additional evidence should be generated from ongoing collaborative studies at experienced treatment centers
 • Further evaluation of neoadjuvant intraperitoneal, systemic chemotherapyand cytoreductive surgery with HIPEC is required for patients with peritoneal metastases from gastric cancer
9. Międzynarodowy Kongres Nowotworów Otrzewnej 9. Międzynarodowy Kongres Nowotworów Otrzewnej
9. Międzynarodowy Kongres Nowotworów Otrzewnej 9. Międzynarodowy Kongres Nowotworów Otrzewnej

Spotkanie robocze dotyczące wytycznych do stosowania HIPEC

W dniu 29.08.2014 w trakcie konferencji Polskiego Towarzystwa Onkologii Klinicznej w Gdańsku odbędzie się spotkanie robocze dotyczące wytycznych do stosowania HIPEC i zabiegów chirurgii cytoreduckyjnej, a także możliwości urealnienia refundacji kosztów przez NFZ. W spotkaniu udział wezmą chirurdzy i ginekolodzy zajmujący się leczeniem nowotworów otrzewnej pod przewodnictwem Konsultanta Krajowego Chirurgii Onkologicznej oraz Prezesa Polskiego Towarzystwa Chirurgii Onkologicznej

Nowy ośrodek HIPEC w Polsce!

W dniu 22 stycznia 2014 we Wrocławiu, w Klinice Chirurgii Onkologicznej I Dolnośląskiego Centrum Onkologii, zespół chirurgów i onkologów pod kierownictwem prof. Marka Bębenka i dr med. Emilii Cisarż wykonał pierwszą w tym ośrodku operację cytoredukcyjna w połaczeniu z HIPEC. Tym samym ośrodek wrocławski dołączył do innych ośrodków wykonujących tego typu zabiegi w Polsce.

Prof. Marek Bębenek Prof. dr hab. med. Marek Bębenek podczas przeprowadzania zabiegu
Zespół chirurgów i onkologów pod kierownictwem prof. Marka Bębenka Zespół pod kierownictwem prof. Marka Bębenka i dr med. Emilii Cisarż

Sesja poświęcona HIPEC w ramach XVIII Dolnośląskiej Jesieni Onkologicznej

W trakcie Sympozjum XVIII Dolnośląska Jesień Onkologiczna, która odbędzie się w dniach 20-22 września 2013 roku w Wojanowie k/Jeleniej Góry, jednym z tematów będzie "Dootrzewnowa chemioterapia perfuzyjna w hipertermii w raku jelita grubego" (sesja II w dniu 21.09,
godz. 11.15). W sesji tej, prowadzonej przez prof. prof. T. Jastrzębskiego, M. Bębenka oraz
M. Krzakowskiego poruszane będą zagadnienia radioterapii (prof. K. Bujko), HIPEC
(prof. T. Jastrzębski) i chemioterapii (prof. M. Krzakowski). Więcej informacji:
Dolnośląskie Centrum Onkologii we Wrocławiu
Polskie Towarzystwo Onkologiczne

Sesja "Chirurgia cytoredukcyjna i HIPEC" na Zjeździe PTChO

W dniach 23-25.05.2013 odbył się XIX Zjazd Polskiego Towarzystwa Chirurgii Onkologicznej. W jej trakcie odbyła się sesja, prowadzona przez prof. Wojciecha Polkowskiego, prof. Wojciecha Zegarskiego i prof. Tomasza Jastrzębskiego z udziałem m.in. prof.Santiago Gonzalez-Moreno (Madryd, Hiszpania) oraz prof. Piotra Richtera (Kraków). Sesja dotyczyła m.in. nowotworów przewodu pokarmowego, takich jak rak jelita grubego i śluzak otrzewnej. Przedstawiono w niej projekt wspólnej, dla ośrodków w Gdańsku, Lublinie, Bydgoszczy i Krakowie, bazy danych, która będzie dostępna poprzez stronę hipec.pl.Prof. Wojciech Polkowski Prof. Wojciech Polkowski
Prof. Piotr Richter Prof. Piotr Richter
W trakcie sesji HIPEC W trakcie sesji HIPEC
Prof. Wojciech Zegarski i prof. Tomasz Jastrzębski Prof. Wojciech Zegarski i prof. Tomasz Jastrzębski
Prof. Santiago Gonzalez-Moreno Prof. Santiago Gonzalez-Moreno
Prof. Beata Śpiewankiewicz Prof. Beata Śpiewankiewicz   
Prof. Tomasz Jastrzębski Prof. Tomasz Jastrzębski

Fot. Sesja "Chirurgia cytoredukcyjna i HIPEC" na Zjeździe PTChO

Zdjęcia dzięki uprzejmości Agencji Fotograficznej KFP

Klinika Chirurgii Onkologicznej GUMed partnerem Sugarbaker Oncology Associates

Klinika Chirurgii Onkologicznej Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego została partnerem Sugarbaker Oncology Associates przy Washington Cancer Institute http://surgicaloncology.com

Procedura HIPEC wykonana laparoskopowo – pierwszy raz w Polsce!

W dniu 26.11.2012 w Klinice Chirurgii Onkologicznej Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego wykonano po raz pierwszy w Polsce zabieg Dootrzewnowej Chemioterapii Perfuzyjnej w Hipertermii metoda laparoskopową. Zabieg wykonano u 34-letniego pacjenta, z rozpoznanym śluzakiem rzekomym otrzewnej, wykrytym w trakcie wcześniejszego zabiegu wycięcia wyrostka robaczkowego. Na zabieg laparoskopowy zdecydowano się ze względu na niski stopień złośliwości nowotworu, brak wcześniejszych zabiegów w obrębie jamy brzusznej i decyzję pacjenta, związana z intensywnym wykonywaniem ćwiczeń fizycznych (kulturystyka). Zabieg wykonał zespół pod kierownictwem dr hab. med. Tomasza Jastrzębskiego, w skład którego wchodziły osoby stanowiące zespół wykonujący zabiegi cytoredukcyjne i HIPEC: dr med. Kamil Drucis, dr Tomasz Polec, dr Michał Kąkol i dr Paulina Cichon. Zabieg przebiegł bez powikłań, zaś pacjent opuścił szpital w 4 dobie po zabiegu w stanie ogólnym bardzo dobrym.

Pierwszy zabieg cytoredukcyjny i HIPEC w Klinice Chirurgii onkologicznej Centrum Onkologii w Bydgoszczy

pierwszy zabieg HIPEC w Bydgoszczy Pierwszy zabieg cytoredukcyjny i HIPEC w Centrum Onkologii w Bydgoszczy W dniu 12.02.2013 zespół kierowany przez prof dr hab. med. Wojciecha Zegarskiego przeprowadził pierwszy w tym ośrodku zabieg cytoredukcyjny połączony z dootrzewnowa chemioterapią perfuzyjną w hipertermii. Do zabiegu został zaproszony dr hab. med. Tomasz Jastrzębski z Kliniki Chirurgii Onkologicznej GUMed, którego doświadczenie pomogło prawidłowo i bez powikłań wykonać ten trudny i skomplikowany zabieg. W zabiegu uczestniczył także dr Tomasz Polec z ośrodka gdańskiego, który pomagał kolegom z Bydgoszczy w obsłudze sprzętu do perfuzji. Klinika kierowana przez prof. Wojciecha Zegarskiego dołączyła w ten sposób jako trzecia, po Gdańsku i Lublinie, do ośrodków, które w sposób planowy i ciągły wykonują tego typu zabiegi. Informacja na stronach Centrum Onkologii w Bydgoszczy

Nawiązanie współpracy w zakresie chirurgii cytoredukcyjnej i hipec w zakresie leczenia wznowy raka jajnika

W dniu 15.03.2013 nawiązano współpracę pomiędzy Kliniką Chirurgii Onkologicznej Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego (dr hab. med. Tomasz Jastrzębski) i Service de Chirurgie Oncologique, Institut de Cancerologie de l’Ouest (prof. Jean-Marc Classe) w zakresie prowadzenia wspólnego programu w zakresie leczenia wznowy raka jajnika.

Kształcenie w zakresie techniki chirurgii cytoredukcyjnej i hipec

W dniach 15-17.03.2013 odbył się 3rd Advanced Course on the Management of Hyperthermic Intraperitoneal Chemotherapy (HIPEC) after Cytoreductive Surgery (CRS) pod auspicjami ESSO (European Society of Surgical Oncology). W kursie uczestniczył dr Tomasz Polec z Kliniki Chirurgii Onkologicznej Gdańskiego Uniwersytetu medycznego. Kurs prowadzili wybitni specjaliści w zakresie chirurgii cytoredukcyjnej i HIPEC, na czele z prof. Paulem Sugarbakerem oraz prof. Santiago Gonzalez-Moreno. Informacja na stronach ESSO

Współpraca w zakresie audytu międzyośrodkowego w celu utrzymywania jakości chirurgii cytoredukcyjnej

Kliniki Chirurgii Onkologicznej Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego i Centrum Onkologii w Bydgoszczy podpisały w dniu 15.03.2013 umowę dotyczącą wzajemnego audytu oceniającego doszczętność i jakość zabiegów cytoredukcyjnych. Ta unikalna w skali kraju współpraca pozwoli na wspólne prowadzenie programów badawczo-leczniczych. Współpraca ta została zainicjowana wspólnie przez prof. Tomasz Jastrzębskiego (Gdańsk) i prof. Wojciecha Zegarskiego (Bydgoszcz).

XIX Zjazd Polskiego Towarzystwa Chirurgii Onkologicznej 23-25.05.2013

W dniach 23-24 maja 2013 odbędzie się w Gdańsku XIX Zjazd Polskiego Towarzystwa Chirurgii Onkologicznej. Jednym z głównych tematów Zjazdu będzie chirurgia cytoredukcyjna i HIPEC. Sesja dotycząca tej problematyki odbędzie się w dniu 24.05.2013. Wykładowcami będą: prof. Santiago Gonzalez-Moreno, prof. Wojciech Polkowski, prof. Tomasz Jastrzębski, prof. Piotr Richter. Informacja na stronach PTCHO

Pierwsze Kujawsko-Pomorskie Dni chirurgii cytoredukcyjnej

Konferencja Kujawsko-Pomorskie Dni chirurgii cytoredukcyjnej Kujawsko-Pomorskie Dni chirurgii cytoredukcyjnej W dniach 14-15.03.2013 odbyła się w Centrum Onkologii w Bydgoszczy, z okazji pierwszych, przeprowadzonych w tym ośrodku, zabiegów cytoredukcyjnych połączonych z HIPEC w raku jelita grubego i raku jajnika, konferencja z udziałem zaproszonych gości: prof. Jean-Marc Classe (Francja) i prof. Marcello Doraco (Włochy). W trakcie konferencji poruszono wiele interesujących tematów, m.in. sprawę bezpieczeństwa stosowania metody HIPEC dla personelu medycznego. Według prof. Tomasza Jastrzębskiego (Gdańsk) metoda ta jest bezpieczna zarówno w systemie zamkniętym, jak i otwartym, jednakże z pełnym zachowaniem wszystkich wymogów bezpieczeństwa. Prof. Wojciech Zegarski (CO Bydgoszcz) zainicjował współpracę między ośrodkami w Bydgoszczy i Gdańsku. Informacja na stronach Centrum Onkologii w Bydgoszczy

HIPEC - baza danych

Dostęp tylko dla upoważnionych użytkowników, wymaga zalogowania » przejdź do bazy

Podręcznik „Pierwotne i wtórne nowotwory otrzewnej. Diagnostyka. Leczenie.”

okładka ksiązki „Pierwotne i wtórne nowotwory otrzewnej. Diagnostyka. Leczenie.”

Podręcznik został napisany przez doświadczonych chirurgów i lekarzy innych specjalności, wykonujących zabiegi cytoredukcyjne w nowotworach otrzewnej w jednym z najlepszych ośrodków na świecie – Peritoneal Malignancy Institute w Basingstoke w Wielkiej Brytanii. Ich wiedza i doświadczenie w leczeniu chorych z pierwotnymi i wtórnymi nowotworami otrzewnej zaowocowała wypracowaniem standardów postępowania i techniką operacyjną godnymi naśladowania.

Pierwsza polska monografia „Terapia CRS + HIPEC”

okładka ksiązki „Terapia CRS + HIPEC”

Książka wydana została jako 9. tom serii Biblioteka Chirurga Onkologa. Profesorowie Tomasz Jastrzębski i Wojciech Polkowski, pionierzy techniki CRS + HIPEC w Polsce, wraz z zespołem współautorów, wysokiej klasy specjalistów, opisują najnowsze możliwości leczenia chorych z przerzutami nowotworu do otrzewnej.

Ośrodki wykonujące zabiegi cytoredukcyjne HIPEC:

Ośrodek Leczenia Nowotworów Otrzewnej
Uniwersyteckie Centrum Kliniczne w Gdańsku

Kod ośrodka GDA
80-214 Gdańsk
ul. Smoluchowskiego 17
prof. nadzw. dr hab. med. Tomasz Jastrzębski
tel. 58 349-32-12
58 349-31-90 (sekret.)

Klinika Chirurgii Onkologicznej I
Dolnąśląskie Centrum Onkologii we Wrocławiu

Kod ośrodka WRO
53-413 Wrocław
pl. Hirszfelda 12
prof. dr hab. med. Marek Bębenek
tel. 71 36-89-301

Klinika Chirurgii Ogólnej, Onkologicznej i Gastroenterologicznej
Szpital Uniwersytecki w Krakowie

Kod ośrodka KRA
31-501 Kraków
ul. M.Kopernika 36
prof. dr hab. med. Piotr Richter
tel. 12 424-80-42

Klinika Chirurgii Onkologicznej
Centrum Onkologii – Bydgoszcz

Kod ośrodka BYD
85-796 Bydgoszcz
ul. Romanowskiej 2
prof. dr hab. med. Wojciech Zegarski
tel. 52 374-34-13
52 374-34-12

Klinika Gastroenterologii Onkologicznej
Narodowy Instytut Onkologii
im. Marii Skłodowskiej - Curie

Kod ośrodka WAW
02-781 Warszawa
ul. Roentgena 5
dr med. Tomasz Olesiński
tel. 22 546-24-92

Klinika Ginekologii Onkologicznej
Narodowy Instytut Onkologii
im. Marii Skłodowskiej - Curie

Kod ośrodka WAB
02-781 Warszawa
ul. Roentgena 5
prof dr hab med. Mariusz Bidziński
tel 22 546 22 95

Szpital Specjalistyczny Brzeziny
Kod ośrodka BRZ
ul. Marii Curie – Skłodowskiej 6
95-060 Brzeziny
dr hab. med. Tomasz Jastrzębski
tel. 502 337 792

Klinika Chirurgii Onkologicznej
Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Kod ośrodka LUB
20-081 Lublin
ul. Staszica 11
prof. dr hab. med. Wojciech Polkowski
tel. 81 534-43-13
81 534-43-13 (sekret.)

Klinika Chirurgii Onkologicznej
Wojewódzkie Wielospecjalistyczne
Centrum Onkologii i Traumatologii
im. M.Kopernika w Łodzi

Kod ośrodka LOD
93-509 Łódź
ul. Paderewskiego 4
prof. dr hab. med. Arkadiusz Jeziorski
tel. 42 689-54-41

Klinika Chirurgii i Urologii Dzieci i Młodzieży
COPERNICUS Podmiot Leczniczy

Kod ośrodka GDZ
80-803 Gdańsk
ul. Nowe Ogrody 1-6
prof. dr hab med Piotr Czauderna
tel.: 58 764 01 90 (Sekretariat)