Menu

HIPEC - Aktualności i wydarzenia

Powstała Sekcja Nowotworów Otrzewnej przy Polskim Towarzystwie Chirurgii Onkologicznej

dr hab. med. Tomasz Jastrzębski, prof. nadzw. GUMed

W dniu 1 lutego 2019 r. z inicjatywy i na wniosek dr hab. med. Tomasz Jastrzębskiego, prof. nadzw. z Kliniki Chirurgii Onkologicznej GUMed została powołana Sekcja Nowotworów Otrzewnej przy Polskim Towarzystwie Chirurgii Onkologicznej (PTChO). Prof. T. Jastrzębski został jednogłośnie wybrany Przewodniczącym Sekcji.

Sekcja Nowotworów Otrzewnej będzie m.in. inicjowała prace dotyczące diagnostyki oraz leczenia pierwotnych i wtórnych nowotworów otrzewnej, zrzeszając nie tylko chirurgów ogólnych i onkologicznych ale także specjalistów innych dyscyplin medycznych, jak ginekolodzy, onkolodzy, patomorfolodzy, genetycy, biotechnolodzy i inni.

W ramach prac Sekcji powstanie Krajowy Rejestr zabiegów cytoredukcyjnych (CRS) i HIPEC (Dootrzewnowa Chemioterapia Perfuzyjna w Hipertermii), który pozwoli na analizę merytoryczną wyników leczenia oraz będzie bazą do projektowania i prowadzenia wieloośrodkowych badań klinicznych. Celem Sekcji jest także współpraca międzynarodowa w zakresie diagnostyki i leczenia pierwotnych i przerzutowych nowotworów otrzewnej.

Sekcja, w ramach działalności PTChO, organizować będzie konferencje naukowe oraz szkolenia praktyczne dla chirurgów i ginekologów w zakresie zabiegów cytoredukcyjnych, w powstałych z inicjatywy Sekcji, ośrodkach referencyjnych.

Większe możliwości leczenia nowotworów otrzewnej w Polsce!

12 października 2018 roku Minister Zdrowia pozytywnie rozpatrzył ustalenie taryfy świadczeń dla świadczenia gwarantowanego z zakresu leczenia szpitalnego dla procedury dootrzewnowej chemioterapii perfuzyjnej w hipertermii (HIPEC) w połączeniu z zabiegiem cytoredukcyjnym, dla wszystkich zgłoszonych do AOTMiT wskazań (śluzak rzekomy otrzewnej, międzybłoniak otrzewnej, przerzuty do otrzewnej raka jelita grubego, żołądka, jajnika).

Tym samym, po wdrożeniu tej procedury przez NFZ będzie możliwe wykonywanie wysokospecjalistycznych zabiegów leczenia pierwotnych i przerzutowych nowotworów otrzewnej na poziomie refundacji zapewniającej pokrycie wszystkich kosztów leczenia, co dotychczas nie było możliwe i znacząco ograniczało dostępność chorych do tego sposobu leczenia w Polsce.

Na podstawie art. 31lb ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2018 r., poz. 1510 z późn. zm.) w Biuletynie Informacji Publicznej Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji został opublikowany raport w sprawie ustalenia taryfy świadczeń:

Świadczenie gwarantowane z zakresu leczenia szpitalnego scharakteryzowane kodem ICD-9: 54.971 Chemioterapia dootrzewnowa w hipertermii (HIPEC)

Przychylając się do głosu ekspertów oraz świadczeniodawców, proponuje się wydzielenie nowego produktu rozliczeniowego, obejmującego operację cytoredukcyjną wraz z zabiegiem HIPEC oraz hospitalizację. Obecnie sam HIPEC jest rozliczany i finansowany poprzez produkt: 5.53.01.0001435 Wyrób medyczny nie zawarty w kosztach świadczenia (na fakturę, zestawy do dootrzewnowej chemioterapii perfuzyjnej w hipertermii (HIPEC), dosumowywany do wybranych JGP.

Proponowana zmiana ułatwi świadczeniodawcom sprawozdawanie i rozliczanie świadczeń, płatnikowi natomiast umożliwi lepsze monitorowanie i kontrolę realizacji tych procedur. Dodatkowo, taryfa oszacowana na podstawie pełnej próby rzeczywistych danych przekazanych przez ośrodki realizujące tego typu zabiegi pozwoli na urealnienie kosztów realizacji całości świadczenia, przyczyniając się do szerszego stosowania tej metody leczenia.

"11th International Workshop on Peritoneal Surface Malignancy" w Paryżu

procedura hipec w toku

W dniach 9-11 września odbywa się w Paryżu konferencja poświęcona leczeniu chorych z przerzutami do otrzewnej. W konferencji uczestniczy ponad 800 lekarzy z całego świata.

Konferencja zorganizowana jest przez zespół prof. Oliviera Glehena (Lyon), zaś do wykładowców należą tak wielcy chirurdzy jak Paul Sugerbaker i Jesus Esquevel (USA), Beate Rau i Pampiliu Piso (Niemcy), Santiago Gonzalez-Moreno (Hiszpania) i wielu innych.

Omawiane są zagadnienia leczenia przerzutów do otrzewnej raka jelita grubego, raka żołądka, raka jajnika, pierwotnych nowotworów otrzewnej takich jak mesothelioma i śluzak otrzewnej. Analizowane są wyniki leczenia chirurgicznego w połączeniu z dootrzewnową chemioterapią perfuzyjną w hipertermii (HIPEC) oraz leczenia chemioterapią podawaną do otrzewnej sposobem PIPAC.

W konferencji uczestniczą chirurdzy z Polski, z ośrodków: gdańskiego, wrocławskiego, lubelskiego i bydgoskiego, którzy przedstawiają wyniki badań własnych, a także wspólnych wyników ogólnopolskich.

Konferencja jest okazją nie tylko do wymiany doświadczeń pomiędzy ośrodkami z całego świata, ale także omówienia i zaplanowania przyszłych, wspólnych badań.

W AOTMiT trwają prace nad realną wyceną zabiegów cytoredukcyjnych i HIPEC w leczeniu chorych z pierwotnymi i wtórnymi nowotworami otrzewnej

Dr hab. med., prof. nadzw. Tomasz Jastrzębski z Katedry i Kliniki Chirurgii Onkologicznej Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego został powołany przez Agencję Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji (AOTMiT) do grona ekspertów mających za zadanie opracowanie procedur JGP* w zakresie dootrzewnowej chemioterapii perfuzyjnej w hipertermii (HIPEC) w leczeniu pierwotnych i wtórnych nowotworów otrzewnej.

Planowany termin zakończenia opracowywania procedur to lipiec b.r. Prace nad realną wyceną zabiegów cytoredukcyjnych i HIPEC zostały zapoczątkowane 6 lat temu przez prof. T. Jastrzębskiego. Ich zakończenie pozwili na właczenie tego typu zabiegów do arsenału możliwości skutecznego leczenia chorych z takimi nowotworami jak śluzak otrzewnej i międzybłoniak otrzewnej, ale także przerzutów do otrzewnej takich nowotworów jak rak jelita grubego, rak jajnika i rak żołądka.

Zabiegi cytoredukcyjne w połaczeniu z dootrzewnową chemioterapią perfuzyjną w podwyższonej temperaturze (hipertermia) pozwalają u części chorych na uzyskanie 5-letnich przeżyć na poziomie nawet 50%. Zabiegi są trudne technicznie, czasochłonne (średni czas zabiegów wynosi 6-8 godzin) a przez to kosztowne. Refundacja procedury na poziomie realnych kosztów umożliwi leczenie większej ilości chorych z przerzutami do otrzewnej w wielu ośrodkach w Polsce.

Nowy, bardziej efektywny sposób leczenia chorych z rakiem jajnika z wykorzystaniem procedury HIPEC potwierdzony wiarygodnym badaniem 3 fazy

procedura hipec w toku

Badanie wieloośrodkowe, randomizowane III fazy przeprowadzone przez zespół lekarzy holenderskich i duńskich na grupie 245 chorych z nowo zdiagnozowanym rakiem jajnika w III stopniu zaawansowania klinicznego i przynajmniej stabilizacją po otrzymaniu 3 cykli neoadiuwantowej chemioterapii karboplatyną (AUC 5 - 6 mg na ml/min) z paklitakselem (175 mg/m2) poddano zabiegowi cytoredukcyjnemu połączonemu lub nie z chemioterapią dootrzewnową cisplatyną (100 mg/m2) w hipertermii.

Randomizację przeprowadzano w trakcie zabiegu operacyjnego w zależności od możliwości przeprowadzenia całkowitej lub optymalnej cytoredukcji (pozostawienie zmian o średnicy ≤10 mm). Po zabiegu pacjentkom podawano 3 kolejne cykle karboplatyny z paklitakselem. Pierwszoplanowym punktem końcowym był czas przeżycia wolnego od nawrotu, a czas przeżycia całkowitego i profil bezpieczeństwa były drugoplanowymi punktami końcowymi badania.

W analizie populacji ITT (intention-to treat) stwierdzono nawrót choroby lub zgon u 110 ze 123 (89%) chorych poddanych cytoredukcyjnej chirurgii bez HIPEC oraz 99 ze 122 (81%) chorych poddanych chirurgii cytoredukcyjnej z HIPEC (HR=0,66; 95% CI; 0,50 – 0,87; p=0,003).

Mediana czasu przeżycia wolnego od nawrotu wyniosła 10,7 miesiąca w grupie chirurgii bez HIPEC w porównaniu do 14,2 miesiąca w grupie z HIPEC. W trakcie obserwacji o medianie 4,7 roku, 76 (62%) chorych w grupie bez HIPEC oraz 61 (50%) chorych w grupie HIPEC zmarło (HR=0,67; 95% CI; 0,48 – 0,94; p=0,02). Mediana czasu przeżycia całkowitego wynosiła 33,9 (chirurgia) oraz 45,7 miesiąca (chirurgia z HIPEC). Stwierdzono podobną częstość występowania działań niepożądanych w stopniu 3 lub 4 w obu grupach (25% - chirurgia oraz 27% - chirurgia z HIPEC, p=0,76).

U chorych na raka jajnika w III stopniu zaawansowania poddanych chemioterapii neoadiuwantowej, HIPEC połączony z operacją cytoredukcyjną wpływa na wydłużenie czasu przeżycia wolnego od nawrotu i czasu przeżycia całkowitego, bez zwiększenia częstości działań niepożądanych.

Źródło:
Van Diel W. i wsp.: Hyperthermic Intraperitoneal Chemotherapy in Ovarian Cancer. N Engl J Med 2018; 378:230-240

Pierwsza polska monografia „Terapia CRS + HIPEC”

okładka monografii Terapia CRS + HIPEC

Właśnie ukazała się pierwsza polska monografia poświęcona chirurgii cytoredukcyjnej w połączeniu z dootrzewnową chemioterapią perfuzyjna w hipertermii - „Terapia CRS + HIPEC”. Książka wydana została jako 9. tom serii Biblioteka Chirurga Onkologa. Publikacja opisuje najnowsze możliwości leczenia chorych z przerzutami nowotworu do otrzewnej.

Rokowanie u chorych na nowotwór, u których stwierdza się przerzuty do otrzewnej, jest złe. Do niedawna uważano, że w tym stopniu zaawansowania chorzy kwalifikują się wyłącznie do leczenia paliatywnego. Poznawanie otrzewnej, jej szczegółowej budowy i funkcji fizjologicznej w latach 80. XX wieku, głównie za sprawą Sugarbakera i Reymonda, sprawiło, że świat medyczny miał coraz więcej informacji na temat znaczenia otrzewnej w chorobach jamy brzusznej, także chorobach nowotworowych.

O tym jest mowa w kolejnym, 9. tomie serii Biblioteka Chirurga Onkologa. Profesorowie Tomasz Jastrzębski i Wojciech Polkowski, pionierzy techniki CRS + HIPEC w Polsce, wraz z zespołem współautorów, wysokiej klasy specjalistów, opisują najnowsze możliwości leczenia chorych z przerzutami nowotworu do otrzewnej.

Zapraszam Państwa do zapoznania się z tą książką, zwłaszcza w dobie rozwoju medycyny personalizowanej, w której metody leczenia są dedykowane każdemu pacjentowi choremu na nowotwór — nawet temu, dla którego jeszcze niedawno medycyna nie miała żadnych propozycji leczenia.

prof. dr hab. n med. Arkadiusz Jeziorski

Książkę można kupić w Internetowej księgarni medycznej Medbook.com.pl

IV Międzynarodowa Konferencja „Advances in Surgical Oncology”, Lublin, Polska.

W dniach 23-24 listopada 2017 r. odbyła się w Lublinie IV Międzynarodowa Konferencja „Advances in Surgical Oncology”. Tym razem przedmiotem obrad naukowych była chirurgia cytoredukcyjna (ang. cytoreductive surgery; CRS) i chemioterapia dootrzewnowa w hipertermii (ang. hyperthermic intraperitoneal chemotherapy; HIPEC), tj. metoda stosowana w leczeniu chorych na nowotwory powierzchni otrzewnej.

Przewodniczącym Komitetu Naukowego był prof. Wojciech Polkowski, a Komitetu Organizacyjnego – dr Jerzy Mielko oraz pracownicy Katedry Onkologii i Kliniki Chirurgii Onkologicznej Uniwersytetu Medycznego w Lublinie. Patronat Honorowy nad konferencja objął JM Rektor Uniwersytetu Medycznego w Lublinie, Dyrektor Szpitala Klinicznego nr 1 w Lublinie oraz Prezydent miasta Lublina a także Klaster Lubelska Medycyna. Patronat naukowy nad konferencją objęły Polskie (PTChO) oraz Europejskie (ESSO) Towarzystwa Chirurgii Onkologicznej.

Do Lublina przybyli goście zagraniczni z renomowanych ośrodków zagranicznych w osobach:

 • Olivier Glehen (Lyon, Francja)
 • Santiago Gonzalez-Moreno (Madrid, Hiszpania), Prezydent ESSO
 • Daniele Marrelli (Siena, Włochy)
 • G. Johan A. Offerhaus (Utrecht, Holandia)
 • Hubert Leebman (Regensburg, Niemcy)
 • Beate Rau (Berlin, Niemcy)
 • Roman Yarema (Lwów, Ukraina)

Tematy obrad dotyczyły następujących zagadnień:

 • Diagnostic tools for evaluation of peritoneal metastases
 • Cytological and molecular evaluation of peritoneal fluid
 • Evidence behind cytoreductive surgery and hyperthermiac intraperitoneal chemotherapy for peritoneal surface malignancies
 • What molecular sub-types of gastric cancer have potential for peritoneal dissemination?
 • Comprehensive treatment of peritoneal metastases from gastric carcinoma
 • Prophylactic/proactive intraperitoneal treatment of gastric carcinoma
 • Ovarian metastases from gastro-intestinal carcinomas: Krukenberg tumours
 • Innovations and future of intraperitoneal treatment.

prof D. Marelli (Włochy) prof. D. Marelli (Włochy)
prof Johan A. Offerhaus (Holandia) prof. Johan A. Offerhaus (Holandia)
prof W.Polkowski, prof. B. Rau (Niemcy) prof. W.Polkowski, prof. B. Rau (Niemcy)
prof. S.Gonzalez-Moreno, prof. O. Glehen, prof. A. Szczepanik prof. S.Gonzalez-Moreno, prof. O. Glehen, prof. A. Szczepanik
prof Wojciech Polkowski prof. Wojciech Polkowski

10th International Congress on Peritoneal Surface Malignancy, Washington, USA

W dniach 17-19.11.2016 w Waszyngtonie, USA, odbyła się 10-ta konferencja nauko-szkoleniowa, poświęcona zagadnieniom leczenia nowotworowych chorób otrzewnej. Konferencja zorganizowana była pod przewodnictwem prekursora leczenia przerzutów do otrzewnej metodą HIPEC, prof. Paula Sugerbakera.

W konferencji uczestniczyło prawie 700 chirurgów, onkologów, radiologów i lekarzy innych specjalności z 54 krajów. W sesjach głównych odbyło się 61 wykładów, zorganizowano 20 paneli tematycznych do zajęć w grupach zainteresowań, przedstawiono 275 prac w formie plakatów, opublikowanych w czasopiśmie Journal of Peritoneum.

W konferencji uczestniczyli przedstawiciele ośrodków polskich: prof. Tomasz Jastrzębski (Gdańsk), prof. Wojciech Polkowski (Lublin), dr med. Maciej Nowacki (Bydgoszcz), dr med. Karol Połom (Poznań), którzy przedstawili prace:

 1. Mielko J., Cisel B., Skorzewska M., Sitarz R., Rawicz-Pruszyński K., Jastrzębski T., Richter P., Olesiński T., Polkowski W.: "Cytoreductive surgery and hyperthermic intraperitoneal chemotherapy for advanced gastric cancer in Poland: Initial experience";
 2. Jastrzębski T., Heidecke H., Drucis K.,. Polec T.: "Assessment of sensitivity of tumor to cytotoxic drugs as an aid in the selection of an anticancer drug used in HIPEC procedurę";
 3. Nowacki M., Wiśniewski M., Pietkun K., Roszek K., Czarnecka J., Zegarski M., Zegarski W.: "The innovative triple suport designed drug delivery nanosystems for cytoreductive surgery and hyperthermic intraperitoneal chemotherapy"
prof. Tomasz Jastrzębski i prof. Wojciech Polkowski prof. Tomasz Jastrzębski i prof. Wojciech Polkowski
prof. Paul Sugarbaker (MedStar Washington Hospital Center, USA) prof. Paul Sugarbaker (MedStar Washington Hospital Center, USA)
dr med. Maciej Nowacki, prof. Paul Sugarbaker, prof. Tomasz Jastrzębski dr med. Maciej Nowacki, prof. Paul Sugarbaker, prof. Tomasz Jastrzębski

W trakcie Konferencji odbyto szereg rozmów dotyczących wspólnych inicjatyw i współpracy, czego jednym przykładem jest Konferencja CRS+HIPEC, która będzie organizowana w Lublinie w listopadzie 2017 roku. Udział w niej zapowiedzieli już m.in. prof. Santiago Gonzalez-Moreno (Prezydent ESSO), prof. Beate Rau i prof. Pampiliu Piso (Szpital Charite, Berlin), prof. Jesus Esquivel (USA). Konferencja odbywać się będzie pod auspicjami ESSO (European Society of Surgical Oncology) oraz PSOGI (Peritoneal Surface Oncology Group Internatioinal).

Podręcznik do chirurgii cytoredukcyjnej i procedury HIPEC

W styczniu 2017 ukaże się nowe, zaktualizowane wydanie podręcznika do chirurgii cytoredukcyjnej i procedury HIPEC w leczeniu nowotworów otrzewnej. Już teraz można zamawiać podręcznik w formie przedpłaty.

Cytoreductive Surgery and Perioperative Chemotherapy for Peritoneal Surface Malignancy - book cover 2nd Edition: Cytoreductive Surgery and Perioperative Chemotherapy for Peritoneal Surface Malignancy
Cytoreductive Surgery and Perioperative Chemotherapy for Peritoneal Surface Malignancy - order form 2nd Edition: Cytoreductive Surgery and Perioperative Chemotherapy for Peritoneal Surface Malignancy - order form

Kursy on-line w zakresie HIPEC

Organizator: Gustave Roussy Institute.
Rejestracja: http://formation.gustaveroussy.fr/shop/tuesday-hipec

1st Latin American PSOGI-Supported Meeting HIPEC

1st Latin American PSOGI-Supported Meeting HIPEC
31.03 - 01.04.2017
Salvador-Bahia-Brazil
Kontakt i informacje: http://hipecbahia.com.br

Wytyczne Konsultanta Krajowego w dziedzinie Chirurgii Onkologicznej dotyczące HIPEC

Na stronie Konsultanta Krajowego w dziedzinie Chirurgii Onkologicznej opublikowane są wytyczne dotyczące leczenia przerzutów do otrzewnej w raku jelita grubego.

Perioperative Management in CRS and HIPEC of Peritoneal Malignancy

Data: 25 - 30 listopad 2016
Rejestracja do: 10 październik 2016
Miejsce: Department of Anesthesiology and Critical Care Medicine Campus Charité Mitte | 10117 Berlin
Kontakt: na końcu tekstu.


Dear Colleagues,
We are delighted to announce that 4th Course of “Perioperative Management in CRS and HIPEC of Peritoneal Malignancy” will be hosted in Campus Charité Mitte from 25th - 30th November 2016.

Workshop Goals
The combination of cytoreductive surgery (CRS) and hyperthermic intraperitoneal chemotherapy (HIPEC) as a treatment for peritoneal metastases is becoming ever more significant for both palliative and curative cancer treatment. In order to bring the greatest possible benefit to the patient, both careful preoperative selection and also standardized perioperative management are crucial.

Module 1: Perioperative Management during CRS & HIPEC in Peritoneal Surface Malignancy (PSM) (25th - 26th November)
This two day workshop will include expert talks, videos, interactive case discussions both for surgical and on postoperative intensive care unit belongings. Participants will experience the most significant problems in the operating room or intensive care unit. The key element of this training is a post-scenario debriefing where the participants can discuss treatment strategies, difficulties, standards, and questions. After this module they are able to prepare a SOP, which fits their clinical situation. Participant are encouraged to write their skeletal own SOP and discuss contents in module 2.

Module 2: Live Demonstration of Patients Treatment (28th - 30th November)
During three days participants will join the clinical pathway at the Charité Department of Special Surgical Oncology. Multi-disciplinary board discussion, intraoperative live procedures for surgical and anaesthesiological belongings. Postoperative ICU and ward rounds and discussion along the SOP Guidelines of the department. (limited number of participants). Further information (program, list of speakers, contact for registration) you will find in the attached pdf-files.

We look forward to welcoming you to Berlin in November.
Chair: Beate Rau, Charité Campus Mitte, Berlin
Co-Chair: Sascha Treskatsch, Charité Campus Mitte, Berlin

Sandra Wegel
Secretary/Study Assistent

Tel: +49 (0) 30 450 – 522 214
Fax: +49 (0) 30 450 – 522 944
sandra.wegel@charite.de
Charitéplatz 1 | 10117 Berlin

Charité – Universitätsmedizin Berlin, Chirurgische Klinik
Campus Charité Mitte | Campus Virchow-Klinikum
Direktor: Univ.-Prof. Dr. med. J. Pratschke

Pierwszy w Polsce zabieg w zakresie chirurgii cytoredukcyjnej i dootrzewnowej chemioterapii perfuzyjnej w hipertermii (HIPEC) u dziecka

W dniu 17.08.2016 w Klinice Chirurgii i Urologii Dzieci i Młodzieży Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, kierowanego przez prof. dr hab. med. Piotra Czauderny, wykonano pierwszy w Polsce zabieg w zakresie chirurgii cytoredukcyjnej i dootrzewnowej chemioterapii perfuzyjnej w hipertermii (HIPEC) u dziecka. Zabieg wykonano z powodu wznowy desmoplastic small round cell tumors, po kilku zabiegach operacyjnych i radioterapii całej jamy brzusznej.

W zabiegu przeprowadzonym przez prof. Piotra Czaudernę uczestniczyła także prof. Andrea Hayes-Jordan z Department of Pediatric Surgery at The University of Texas, Medical School at Houston, Surgical Oncology and Pediatrics at The University of Texas M. D. Anderson Cancer Center, mająca największe na świecie doświadczenie w leczeniu tego typu nowotworów metodą HIPEC, a także prof. Tomasz Jastrzębski z Kliniki Chirurgii Onkologicznej Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, prekursor metody HIPEC w Polsce, jeden z najbardziej doświadczonych chirurgów w leczeniu metodą HIPEC dorosłych w Polsce.

Zabieg trwał około 8 godzin i wszystkie elementy techniczne i chirurgiczne zabiegu zostały przeprowadzone planowo, z uzyskaniem całkowitej cytoredukcji na poziomie CC-0. Tym samym do grona ośrodków leczących przerzuty do otrzewnej dołaczył następny, jedyny w Polsce leczący dzieci z tym stopniem zaawansowania choroby.

69. coroczne sympozjum Society of Surgical Oncology

W dniach 2-5.03.2016 w Bostonie, USA, odbędzie się coroczne sympozjum SSO. Rejestracja i informacje na stronie: SSO Annual Cancer Symposium

10 Międzynarodowy Kongres Nowotworów Otrzewnej, USA, 2016

10th International Congress on Peritoneal Surface Malignancies, 17-19 listopad 2016, Washington, USA. Informacje: www.psogi2016.com Rejestracja dostępna od jesieni b.r.

Kurs Chirurgii Cytoredukcyjnej i HIPEC, Hamburg, 2016

ESSO Advanced Course on the Management of Hyperthermic Intraperitoneal Chemotherapy (HIPEC) after Cytoreductive Surgery (CRS), Hamburg, 10-12 marzec 2016. Informacje: European Society of Surgical Oncology

Pozytywne stanowisko Rady Przejrzystości w sprawie finansowania HIPEC

Dnia 24 listopada 2014 odbyło się 41. posiedzenie Rady Przejrzystości, podczas którego zostały przygotowane stanowiska i opinie między innymi w sprawie uznania za zasadne finansowanie ze środków publicznych świadczenia „chemioterapia perfuzyjna dootrzewnowa w hipertermii", pod warunkiem jego realizacji wyłącznie w szczególnych przypadkach klinicznych, w ośrodkach wysokospecjalistycznych. Prezes Agencji przychyla się do stanowiska Rady Przejrzystości.

Międzynarodowy Rejestr Międzybłoniaka Otrzewnej

Pod patronatem PSOGI powstał międzynarodowy rejestr zachorowań na międzybłoniaka otrzewnej ( mesothelioma peritonei). Rejestr ma na celu gromadzenie danych o tym rzadkim nowotworze w celu poszerzania wiedzy i wypracowywania najlepszych metod jego leczenia. Informacje o Rejestrze na stronie: http://test.dinamoweb.net/p_mesothelioma

9. Międzynarodowy Kongres Nowotworów Otrzewnej

W dniach 9-11 październik 2014 odbył się w Amsterdamie 9. Międzynarodowy Kongres Nowotworów Otrzewnej (www.cpm2014.com). W Kongresie brało udział ponad 500 uczestników ze wszystkich głównych ośrodków na świecie zajmujących się leczeniem zmian nowotworowych otrzewnej. Sesje, trwające 3 dni, podzielone były na działy odpowiadające problematyce danego typu nowotworu.

Prezentacje i dyskusja dotyczyły śluzaka otrzewnej, międzybłoniaka, przerzutów do otrzewnej raka jelita grubego, raka jajnika, raka żołądka. Jednym z wniosków przedstawianych prezentacji było profilaktyczne podejście do leczenia przerzutów do otrzewnej, wymagające dalszej dyskusji i prowadzenia badań. Jasno postawiono sprawę przerzutów raka jelita grubego do jajników, jako nie stan predysponujący do rozsiewu wewnątrzotrzewnowego, ale jako już istniejące przerzuty do otrzewnej.

Na zakończenie Kongresu przedstawiono międzynarodowe wytyczne dotyczące chirurgii cytoredukcyjnej HIPEC: International Recommendations fo Cytoreductive Surgery and HIPEC - Amsterdam 2014 (PSOGI - Peritoneal Surface Oncology Group Internationa):

 • CRS and HIPEC should be avoided in patients who are unlikely to undergo a complete or near-completeresection, or, due to co-morbidities are unlikely to achive a full recovery
 • RS and HIPEC should not be offered at institutions where there is insufficient knowledge or insufficient skill to
  a) achive a complete cytoreduction and
  b) manage the safe administration of perioperative chemotherapy
 • CRS and HIPEC should be offered in experienced centres where the morbidity and mortality is acceptable and the benefit gained by patients far outweighs the risk
 • Developing centers should seek support from established teams to assist their development whilst gaining experience in these techniques
 • Cytoreductive Surgery (CRS) defined as removal of macroscopic abdominal and peritoneal disease, combined with hyperthermic perioperative chemotherapy (HIPEC) is the trratment indicated for pseudomyxoma peritonei and appendiceal neoplasia with peritoneal metastases
 • CRS and HIPEC should now be considered as a standard of care for selected patients with mesothelioma and moderate to small volume peritoneal metastases secondary to colorectal cancer
 • Patients who have ovarian or advanced peritoneal metastases from gastric cancermay profit from this strategy but additional evidence should be generated from ongoing collaborative studies at experienced treatment centers
 • Further evaluation of neoadjuvant intraperitoneal, systemic chemotherapyand cytoreductive surgery with HIPEC is required for patients with peritoneal metastases from gastric cancer
9. Międzynarodowy Kongres Nowotworów Otrzewnej 9. Międzynarodowy Kongres Nowotworów Otrzewnej
9. Międzynarodowy Kongres Nowotworów Otrzewnej 9. Międzynarodowy Kongres Nowotworów Otrzewnej

Spotkanie robocze dotyczące wytycznych do stosowania HIPEC

W dniu 29.08.2014 w trakcie konferencji Polskiego Towarzystwa Onkologii Klinicznej w Gdańsku odbędzie się spotkanie robocze dotyczące wytycznych do stosowania HIPEC i zabiegów chirurgii cytoreduckyjnej, a także możliwości urealnienia refundacji kosztów przez NFZ. W spotkaniu udział wezmą chirurdzy i ginekolodzy zajmujący się leczeniem nowotworów otrzewnej pod przewodnictwem Konsultanta Krajowego Chirurgii Onkologicznej oraz Prezesa Polskiego Towarzystwa Chirurgii Onkologicznej

Nowy ośrodek HIPEC w Polsce!

W dniu 22 stycznia 2014 we Wrocławiu, w Klinice Chirurgii Onkologicznej I Dolnośląskiego Centrum Onkologii, zespół chirurgów i onkologów pod kierownictwem prof. Marka Bębenka i dr med. Emilii Cisarż wykonał pierwszą w tym ośrodku operację cytoredukcyjna w połaczeniu z HIPEC. Tym samym ośrodek wrocławski dołączył do innych ośrodków wykonujących tego typu zabiegi w Polsce.

Prof. Marek Bębenek Prof. dr hab. med. Marek Bębenek podczas przeprowadzania zabiegu
Zespół chirurgów i onkologów pod kierownictwem prof. Marka Bębenka Zespół pod kierownictwem prof. Marka Bębenka i dr med. Emilii Cisarż

Sesja poświęcona HIPEC w ramach XVIII Dolnośląskiej Jesieni Onkologicznej

W trakcie Sympozjum XVIII Dolnośląska Jesień Onkologiczna, która odbędzie się w dniach 20-22 września 2013 roku w Wojanowie k/Jeleniej Góry, jednym z tematów będzie "Dootrzewnowa chemioterapia perfuzyjna w hipertermii w raku jelita grubego" (sesja II w dniu 21.09,
godz. 11.15). W sesji tej, prowadzonej przez prof. prof. T. Jastrzębskiego, M. Bębenka oraz
M. Krzakowskiego poruszane będą zagadnienia radioterapii (prof. K. Bujko), HIPEC
(prof. T. Jastrzębski) i chemioterapii (prof. M. Krzakowski). Więcej informacji:
Dolnośląskie Centrum Onkologii we Wrocławiu
Polskie Towarzystwo Onkologiczne

Sesja "Chirurgia cytoredukcyjna i HIPEC" na Zjeździe PTChO

W dniach 23-25.05.2013 odbył się XIX Zjazd Polskiego Towarzystwa Chirurgii Onkologicznej. W jej trakcie odbyła się sesja, prowadzona przez prof. Wojciecha Polkowskiego, prof. Wojciecha Zegarskiego i prof. Tomasza Jastrzębskiego z udziałem m.in. prof.Santiago Gonzalez-Moreno (Madryd, Hiszpania) oraz prof. Piotra Richtera (Kraków). Sesja dotyczyła m.in. nowotworów przewodu pokarmowego, takich jak rak jelita grubego i śluzak otrzewnej. Przedstawiono w niej projekt wspólnej, dla ośrodków w Gdańsku, Lublinie, Bydgoszczy i Krakowie, bazy danych, która będzie dostępna poprzez stronę hipec.pl.Prof. Wojciech Polkowski Prof. Wojciech Polkowski
Prof. Piotr Richter Prof. Piotr Richter
W trakcie sesji HIPEC W trakcie sesji HIPEC
Prof. Wojciech Zegarski i prof. Tomasz Jastrzębski Prof. Wojciech Zegarski i prof. Tomasz Jastrzębski
Prof. Santiago Gonzalez-Moreno Prof. Santiago Gonzalez-Moreno
Prof. Beata Śpiewankiewicz Prof. Beata Śpiewankiewicz   
Prof. Tomasz Jastrzębski Prof. Tomasz Jastrzębski

Fot. Sesja "Chirurgia cytoredukcyjna i HIPEC" na Zjeździe PTChO

Zdjęcia dzięki uprzejmości Agencji Fotograficznej KFP

Klinika Chirurgii Onkologicznej GUMed partnerem Sugarbaker Oncology Associates

Klinika Chirurgii Onkologicznej Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego została partnerem Sugarbaker Oncology Associates przy Washington Cancer Institute http://surgicaloncology.com

Procedura HIPEC wykonana laparoskopowo – pierwszy raz w Polsce!

W dniu 26.11.2012 w Klinice Chirurgii Onkologicznej Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego wykonano po raz pierwszy w Polsce zabieg Dootrzewnowej Chemioterapii Perfuzyjnej w Hipertermii metoda laparoskopową. Zabieg wykonano u 34-letniego pacjenta, z rozpoznanym śluzakiem rzekomym otrzewnej, wykrytym w trakcie wcześniejszego zabiegu wycięcia wyrostka robaczkowego. Na zabieg laparoskopowy zdecydowano się ze względu na niski stopień złośliwości nowotworu, brak wcześniejszych zabiegów w obrębie jamy brzusznej i decyzję pacjenta, związana z intensywnym wykonywaniem ćwiczeń fizycznych (kulturystyka). Zabieg wykonał zespół pod kierownictwem dr hab. med. Tomasza Jastrzębskiego, w skład którego wchodziły osoby stanowiące zespół wykonujący zabiegi cytoredukcyjne i HIPEC: dr med. Kamil Drucis, dr Tomasz Polec, dr Michał Kąkol i dr Paulina Cichon. Zabieg przebiegł bez powikłań, zaś pacjent opuścił szpital w 4 dobie po zabiegu w stanie ogólnym bardzo dobrym.

Pierwszy zabieg cytoredukcyjny i HIPEC w Klinice Chirurgii onkologicznej Centrum Onkologii w Bydgoszczy

pierwszy zabieg HIPEC w Bydgoszczy Pierwszy zabieg cytoredukcyjny i HIPEC w Centrum Onkologii w Bydgoszczy W dniu 12.02.2013 zespół kierowany przez prof dr hab. med. Wojciecha Zegarskiego przeprowadził pierwszy w tym ośrodku zabieg cytoredukcyjny połączony z dootrzewnowa chemioterapią perfuzyjną w hipertermii. Do zabiegu został zaproszony dr hab. med. Tomasz Jastrzębski z Kliniki Chirurgii Onkologicznej GUMed, którego doświadczenie pomogło prawidłowo i bez powikłań wykonać ten trudny i skomplikowany zabieg. W zabiegu uczestniczył także dr Tomasz Polec z ośrodka gdańskiego, który pomagał kolegom z Bydgoszczy w obsłudze sprzętu do perfuzji. Klinika kierowana przez prof. Wojciecha Zegarskiego dołączyła w ten sposób jako trzecia, po Gdańsku i Lublinie, do ośrodków, które w sposób planowy i ciągły wykonują tego typu zabiegi. Informacja na stronach Centrum Onkologii w Bydgoszczy

Nawiązanie współpracy w zakresie chirurgii cytoredukcyjnej i hipec w zakresie leczenia wznowy raka jajnika

W dniu 15.03.2013 nawiązano współpracę pomiędzy Kliniką Chirurgii Onkologicznej Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego (dr hab. med. Tomasz Jastrzębski) i Service de Chirurgie Oncologique, Institut de Cancerologie de l’Ouest (prof. Jean-Marc Classe) w zakresie prowadzenia wspólnego programu w zakresie leczenia wznowy raka jajnika.

Kształcenie w zakresie techniki chirurgii cytoredukcyjnej i hipec

W dniach 15-17.03.2013 odbył się 3rd Advanced Course on the Management of Hyperthermic Intraperitoneal Chemotherapy (HIPEC) after Cytoreductive Surgery (CRS) pod auspicjami ESSO (European Society of Surgical Oncology). W kursie uczestniczył dr Tomasz Polec z Kliniki Chirurgii Onkologicznej Gdańskiego Uniwersytetu medycznego. Kurs prowadzili wybitni specjaliści w zakresie chirurgii cytoredukcyjnej i HIPEC, na czele z prof. Paulem Sugarbakerem oraz prof. Santiago Gonzalez-Moreno. Informacja na stronach ESSO

Współpraca w zakresie audytu międzyośrodkowego w celu utrzymywania jakości chirurgii cytoredukcyjnej

Kliniki Chirurgii Onkologicznej Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego i Centrum Onkologii w Bydgoszczy podpisały w dniu 15.03.2013 umowę dotyczącą wzajemnego audytu oceniającego doszczętność i jakość zabiegów cytoredukcyjnych. Ta unikalna w skali kraju współpraca pozwoli na wspólne prowadzenie programów badawczo-leczniczych. Współpraca ta została zainicjowana wspólnie przez prof. Tomasz Jastrzębskiego (Gdańsk) i prof. Wojciecha Zegarskiego (Bydgoszcz).

XIX Zjazd Polskiego Towarzystwa Chirurgii Onkologicznej 23-25.05.2013

W dniach 23-24 maja 2013 odbędzie się w Gdańsku XIX Zjazd Polskiego Towarzystwa Chirurgii Onkologicznej. Jednym z głównych tematów Zjazdu będzie chirurgia cytoredukcyjna i HIPEC. Sesja dotycząca tej problematyki odbędzie się w dniu 24.05.2013. Wykładowcami będą: prof. Santiago Gonzalez-Moreno, prof. Wojciech Polkowski, prof. Tomasz Jastrzębski, prof. Piotr Richter. Informacja na stronach PTCHO

Pierwsze Kujawsko-Pomorskie Dni chirurgii cytoredukcyjnej

Konferencja Kujawsko-Pomorskie Dni chirurgii cytoredukcyjnej Kujawsko-Pomorskie Dni chirurgii cytoredukcyjnej W dniach 14-15.03.2013 odbyła się w Centrum Onkologii w Bydgoszczy, z okazji pierwszych, przeprowadzonych w tym ośrodku, zabiegów cytoredukcyjnych połączonych z HIPEC w raku jelita grubego i raku jajnika, konferencja z udziałem zaproszonych gości: prof. Jean-Marc Classe (Francja) i prof. Marcello Doraco (Włochy). W trakcie konferencji poruszono wiele interesujących tematów, m.in. sprawę bezpieczeństwa stosowania metody HIPEC dla personelu medycznego. Według prof. Tomasza Jastrzębskiego (Gdańsk) metoda ta jest bezpieczna zarówno w systemie zamkniętym, jak i otwartym, jednakże z pełnym zachowaniem wszystkich wymogów bezpieczeństwa. Prof. Wojciech Zegarski (CO Bydgoszcz) zainicjował współpracę między ośrodkami w Bydgoszczy i Gdańsku. Informacja na stronach Centrum Onkologii w Bydgoszczy

HIPEC - baza danych

Dostęp tylko dla upoważnionych użytkowników, wymaga zalogowania » przejdź do bazy

Ośrodki wykonujące zabiegi cytoredukcyjne HIPEC:

Ośrodek Leczenia Nowotworów Otrzewnej
Uniwersyteckie Centrum Kliniczne w Gdańsku

Kod ośrodka GDA01
80-214 Gdańsk
ul. Smoluchowskiego 17
prof. nadzw. dr hab. med. Tomasz Jastrzębski
tel. 58 349-32-12
58 349-31-90 (sekret.)

Klinika Chirurgii Onkologicznej
Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Kod ośrodka LUB01
20-081 Lublin
ul. Staszica 11
prof. dr hab. med. Wojciech Polkowski
tel. 81 534-43-13
81 534-43-13 (sekret.)

Klinika Chirurgii Onkologicznej
Centrum Onkologii – Bydgoszcz

Kod ośrodka BYD01
85-796 Bydgoszcz
ul. Romanowskiej 2
prof. dr hab. med. Wojciech Zegarski
tel. 52 374-34-13
52 374-34-12

Klinika Chirurgii Onkologicznej I
Dolnąśląskie Centrum Onkologii we Wrocławiu

Kod ośrodka WRO01
53-413 Wrocław
pl. Hirszfelda 12
prof. dr hab. med. Marek Bębenek
tel. 71 36-89-301

Klinika Gastroenterologii Onkologicznej
Centrum Onkologii – Instytut

Kod ośrodka WAW01
02-781 Warszawa
ul. Roentgena 5
dr med. Tomasz Olesiński
tel. 22 546-24-92

Klinika Chirurgii Ogólnej, Onkologicznej i Gastroenterologicznej
Szpital Uniwersytecki w Krakowie

Kod ośrodka KRA01
31-501 Kraków
ul. M.Kopernika 36
prof. dr hab. med. Piotr Richter
tel. 12 424-80-42

Klinika Chirurgii Onkologicznej
Wojewódzkie Wielospecjalistyczne
Centrum Onkologii i Traumatologii
im. M.Kopernika w Łodzi

Kod ośrodka LOD01
93-509 Łódź
ul. Padereswskiego 4
prof. dr hab. med. Arkadiusz Jeziorski
tel. 42 689-54-41

Szpital Specjalistyczny Brzeziny
Kod ośrodka BRZ01
ul. Marii Curie – Skłodowskiej 6
95-060 Brzeziny
dr hab. med. Tomasz Jastrzębski
tel. 502 337 792